14.01.2021 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax  (56)  686-70-56


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie:

podinspektor ds. księgowości budżetowej


I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej w księgowości;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych obowiązujących na wymienionym stanowisku, a w szczególności:
a. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
2) znajomość klasyfikacji budżetowej;
3) biegła obsługa komputera, znajomość oprogramowania biurowego oraz programów niezbędnych do obsługi budżetu gminy;
4) zdolność analitycznego myślenia;
5) umiejętność pracy w zespole;
6) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność, sumienność, dokładność, systematyczność, terminowość, dyspozycyjność, zaangażowanie, uczciwość;
7) wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki;
2) dokonywanie weryfikacji formalno-rachunkowej faktur i innych dokumentów;
3) kontrola terminowości zobowiązań;
4) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych;
5) udział w opracowywaniu projektu budżetu gminy, szczegółowego podziału wydatków i dochodów;
6) współpraca z organami podatkowymi i finansowymi;
7) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych;
8) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;
9) rozliczanie sołectw;
10) rozliczanie podatku VAT.

Szczegółowe obowiązki określi zakres czynności opracowany przez Wójta Gminy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w urzędzie. Stanowisko pracy na parterze budynku.
Dodatkowe uciążliwości mogą być związane z użytkowaniem komputera oraz występowaniem czynników stresogennych.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5) kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy lub zaświadczenie / oświadczenie o dotychczasowym zatrudnieniu;
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem:

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

w zaklejonych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej”.

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci, będą poinformowani telefonicznie.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy
w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
1) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
2) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Kijewo Królewskie, dn. 14.01.2021 r.

mgr inż. Mieczysław Misiaszek
Wójt Gminy Kijewo Królewskie


pobierz ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (129kB) pdf

Załączniki:

pobierz kwestionariusz osobowy (199kB) pdf

pobierz klauzulę informacyjną (208kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (14 stycznia 2021)
Opublikował: Dorota Bukowska (14 stycznia 2021, 14:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306