15.09.2023r.-ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor, kasjer

Urząd Gminy Kijewo Królewskie                    Kijewo Królewskie, dn. 15.09.2023 r.
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax (56) 686-70-56 

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie: 

podinspektor, kasjer

I. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie; 
2) wykształcenie wyższe; 
3) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej w księgowości; 
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
6) nieposzlakowana opinia; 
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. 

II. Wymagania dodatkowe: 
1) znajomość przepisów prawnych obowiązujących na wymienionym stanowisku, a w szczególności: 
a. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
2) znajomość klasyfikacji budżetowej; 
3) biegła obsługa komputera, znajomość oprogramowania biurowego oraz programów niezbędnych do obsługi budżetu gminy; 
4) zdolność analitycznego myślenia; 
5) umiejętność pracy w zespole; 
6) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność, sumienność,  dokładność, systematyczność, terminowość, dyspozycyjność, zaangażowanie, uczciwość; 
7) wysoka kultura osobista. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1) Prowadzenie punktu kasowego wraz z ewidencją dokumentów kasowych.
2) Prowadzenie rejestru pobrania i rozliczania zaliczek dla pracowników.
3) Dokonywanie weryfikacji formalno-rachunkowej faktur i innych dokumentów księgowych.
4) Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło.
5) Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za sporządzanie sprawozdań, rozliczeń publiczno-prawnych związanych z wynagrodzeniami.
6) Rozliczanie zobowiązań z tytułu zatrudnienia bezrobotnych (umowy z Powiatowym Urzędem Pracy).
7) Naliczanie Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w tym zakresie.
8) Prowadzenie ksiąg rachunkowych zleconych przez Skarbnika (w tym księgi Funduszu Alimentacyjnego).
9) Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy. 
Szczegółowe obowiązki określi zakres czynności opracowany przez Wójta Gminy. 

IV. Warunki pracy na stanowisku: 
1) Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w urzędzie. 
2) Praca biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, parter. 
3) Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. 
4) Obsługa urządzeń biurowych. 
5) Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu. 
6) Praca pod presją czasu. 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%. 

VI. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny; 
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 
5) kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o dotychczasowym zatrudnieniu; 
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności; 
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii; 
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega. 
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 27 września 2023 r. do godziny 14:00  (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem: 
Urząd Gminy Kijewo Królewskie 
ul. Toruńska 2 
86-253 Kijewo Królewskie 
w zaklejonych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem: 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor, kasjer”. 

VIII. Informacje dodatkowe: 
O terminie przeprowadzenia testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci, będą poinformowani telefonicznie. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy 
w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
1) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
2) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Wójt Gminy 
Arkadiusz Stefaniak

pobierz treść ogłoszenia o naborze (587kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (174kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (30kB) word
pobierz klauzulę informacyjną (445kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (15 września 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (15 września 2023, 21:54:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591