III Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie - 27.06.2024r.


Informuję Szanownych Mieszkańców Gminy Kijewo Królewskie, że zwołuję  III Sesję Rady Gminy Kijewo Królewskie, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad.
 

1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia III Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
2.    Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
3.    Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
4.    Sprawozdanie z pracy wójta oraz wykonania uchwał za okres międzysesyjny. 
5.    Składanie interpelacji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w      Kijewie Królewskim.
7.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim za 2023 rok.
10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim.
11.  Debata nad raportem o stanie Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie wotum zaufania.
13.  Przerwa w obradach. 
14.  Sprawozdanie Wójta Gminy Kijewo Królewskie z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie i uchwał za rok 2023:
a)    złożenie sprawozdania;
b)    opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego wójta z wykonania budżetu za 2023 rok. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok.
16.  Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie:
a)    przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kijewo Królewskie;
b)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
c)    opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
d)    dyskusja. 
17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu „Senior+” .
19.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
  20.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/308/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2024 rok.
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/309/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2024-2028.
  22.  Odpowiedzi na interpelacje.
 23.  Wolne wnioski i zapytania.
24.  Zakończenie posiedzenia.
 

                                                               Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                         Małgorzata Malinowska
 

metryczka


Wytworzył: Przewodnicąca Rady Gminy (24 czerwca 2024)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (25 czerwca 2024, 12:21:05)

Ostatnia zmiana: Lucyna Kuchmistrz (26 czerwca 2024, 07:29:51)
Zmieniono: poprawienie numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128