III sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie

Proponowany porządek obrad.
 

1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia III Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
2.    Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
3.    Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
4.    Sprawozdanie z pracy wójta oraz wykonania uchwał za okres międzysesyjny. 
5.    Składanie interpelacji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w      Kijewie Królewskim.
7.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim za 2023 rok.
10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim.
11.  Debata nad raportem o stanie Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie wotum zaufania.
13.  Przerwa w obradach. 
14.  Sprawozdanie Wójta Gminy Kijewo Królewskie z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie i uchwał za rok 2023:
a)    złożenie sprawozdania;
b)    opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego wójta z wykonania budżetu za 2023 rok. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok.
16.  Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie:
a)    przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kijewo Królewskie;
b)    wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
c)    opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
d)    dyskusja. 
17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu „Senior+” .
19.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
  20.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/308/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2024 rok.
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/309/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2024-2028.
  22.  Odpowiedzi na interpelacje.
 23.  Wolne wnioski i zapytania.
24.  Zakończenie posiedzenia.
 
pobierz wynik głosowania 1 punkt obrad nr 2 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 2 punkt obrad nr 3 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 3 punkt obrad nr 6 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 4 punkt obrad nr 7 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 5 punkt obrad nr 8 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 6 punkt obrad nr 9 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 7 punkt obrad nr 10 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 8 punkt obrad nr 12 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 9 punkt obrad nr 15 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 10 punkt obrad nr 17 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 11 punkt obrad nr 18 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 12 punkt obrad nr 19 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 13 punkt obrad nr 20 (164kB) pdf
pobierz wynik głosowania 14 punkt obrad nr 21 (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie (27 czerwca 2024)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (28 czerwca 2024, 12:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120