30.01.2014 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

 Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014r.

Wójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 11, 13, 14, 15, 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu"


I. Adresaci konkursu

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Rodzaj i formy realizacji  zadania

1) Rodzaj zadania - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   
    i sportu.
2)  Formy realizacji zadania:
Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację niekomercyjnych przedsięwzięć: szkolenie dzieci,  młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenia  w różnych dyscyplinach sportowych obejmujące:
•     organizację treningów i zajęć sportowych,
•     organizację zawodów i rozgrywek,
•     udział w zawodach i rozgrywkach,
•     organizację zgrupowań (obozów) sportowych,
•     wynajem bazy sportowej,
•     zakup sprzętu sportowego,
•      utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych.

III. Terminy i warunki realizacji zadań
1) Zadanie winno być realizowane w roku 2014 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
2) Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3) Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Kijewo Królewskie.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2014 i poprzednim.
1) Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania w roku 2014 wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
2) Kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3) Na realizację tego samego rodzaju zadań publicznych w roku 2013, przekazano podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kwotę 40.000,00 zł. Informacja o wysokości dotacji przekazanych w 2013 roku organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa wyżej, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

V. Termin i warunki składania ofert.
1) Oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim do dnia  21 lutego 2014 roku do godz. 15.00; bądź wysłać pocztą na adres Urzędu: Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2,  86-253 Kijewo Królewskie, w kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert - Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu". Decyduje data dostarczenia oferty do urzędu.
2) Oferty należy składać na druku będącym załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).  Druki można pobierać również w Urzędzie Gminy (biuro nr 7).
3) Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania.
4) Do oferty należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),
b) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły,
c) Aktualny Statut podmiotu,
d) Umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie).
W przypadku składania dokumentów nieoryginalnych powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem.
5) Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone  z przyczyn formalnych.

VI. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1) Oferty złożone przez organizacje opiniuje, specjalnie powołana komisja konkursowa.   Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określi Zarządzenie Wójta Gminy.
2) Wybór oferty nastąpi  w oparciu o następujące kryteria:
a) spełnienia wymogów formalnych,
b) zgodności treści oferty z zadaniem konkursowym,
c) oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę: tj. baza
    lokalowa, zasoby kadrowe i rzeczowe,
d) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
     zadania,
e)  merytorycznej wartości oferty, oceny proponowanej jakości wykonania zadania.
3) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego      dnia przyjmowania ofert.
4) Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie
    urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kijewie   Królewskim.

VII. Zasady przyznawania dofinansowania.
1) Wsparcie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego              i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów.
2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej.
3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.
5) Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Kijewo Królewskie, bez zbędnej zwłoki, zawrze umowy z oferentami o wsparcie realizacji zadania publicznego.
6) Wójt Gminy Kijewo Królewskie może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Postanowienia końcowe.
1) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Kijewo Królewskie a oferentem.
2)  Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, komunikaty, ogłoszenia prasowe, itp.) informację o tym, że jest dotowany przez Gminę Kijewo Królewskie.
3) Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz do dostarczenia na wezwanie uprawnionego pracownika Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 

                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                Kijewo Królewskie

                                                                      mgr inż. Mieczysław Misiaszek
Załączniki: 
1. Oferta i sprawozdanie - pobierz (183kB) plik
2. Umowa - pobierz (101kB) word

metryczka


Wytworzył: Wiesław Kalkowski (30 stycznia 2014)
Opublikował: Wiesław Kalkowski (30 stycznia 2014, 10:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1907