14.03.2014 r. - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i Bajerze oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko.

Kijewo Królewskie, dnia 14.03.2014 r.OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kijewo Królewskie


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i Bajerze,   gminy Kijewo Królewskie  oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i Bajerze, gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko zgodnie z podętymi uchwałami:
  • uchwały nr XXIV/162/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Szlachecki i Trzebczyk, gmina Kijewo Królewskie;
  • uchwały nr XXIV/161/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie;
  • uchwały nr XXIV/160/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urząd Gminy Kijewo Królewskie, Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, w terminie do dnia  08 kwietnia 2014  r.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, Kijewo Królewskie 15, 86-253 Kijewo Królewskie.


WÓJT GMINY    
Mieczysław Misiaszek
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (14 marca 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (14 marca 2014, 08:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1817