25.07.2014 r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie...

                                    Kijewo Królewskie, dnia 25.07.2014 r.

 


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki
i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszego planu miejscowego.


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie (procedura wszczęta uchwałą nr XXIV/161/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz uchwałą nr XXXI/205/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszego planu miejscowego.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. nr 7 .
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, w terminie do dnia 18.07.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Kijewa Królewskiego.

                                      
                                                                                     Wójt Gminy Kijewo Królewskie

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (25 lipca 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (25 lipca 2014, 11:05:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1738