Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie, 17.10.2014 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86 – 256 Kijewo Królewskie


Gmina Kijewo Królewskie, w związku z prowadzeniem dożywiania w Punktach Przedszkolnych mieszczących się na terenie Gminy Kijewo Królewskie, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na świadczenie usługi: catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie.

Termin realizacji: zakończenie usługi 30.06.2015

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegające na przygotowaniu oraz dostarczeniu około 9000 ciepłych posiłków z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego do Punktów Przedszkolnych mieszczących się na terenie gminy Kijewo Królewskie: - Punkt Przedszkolny w Płutowie - 2 Punkty Przedszkolne w Brzozowie - 2 Punkty Przedszkolne w Kijewie Królewskim. Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenia) nie przekroczy +/- 25 % przewidywanej ilości posiłków. Szacunkowa, dzienna liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 60 dzieci (+/- 25%). Liczba dzieci może być weryfikowana telefonicznie z 1 dniowym wyprzedzeniem. Żywienie dzieci odbywać się będzie w dni pracy Punktów Przedszkolnych w okresie od momentu zawarcia umowy do 30.06.2015 roku (z uwzględnieniem przerw w nauce m.in. dni świątecznych, wakacji, wyjazdów itp.). Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r.nr 136 poz.914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostarczanych posiłków. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. O czystości termosów zadba Wykonawca posiłków. Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich
dostarczeniu. Posiłki dostarczane będą na przemian: 2 razy w tygodniu zupa z wkładką w
postaci mięsa (wykluczamy używanie wędlin) z pieczywem oraz jogurt owocowy lub serek
homogenizowany, 2 razy w tygodniu drugie danie z surówką (porcja mięsa plus ziemniaki lub
ryż lub kasza lub kopytka lub makaron) oraz sok owocowy lub warzywny, jeden raz w
tygodniu (w piątek) porcja ryby pozbawionej ości z ziemniakami i surówką oraz sok
owocowy bądź warzywny lub inne danie bezmięsne (pierogi z owocami, serem, pierogi
leniwe i inne) oraz jogurt owocowy lub serek homogenizowany. Preferowane zupy to przede
wszystkim: pomidorowa, klopsowa, ogórkowa, grochowa, warzywna oraz rosół z makaronem
(z wykluczeniem owocowej). Posiłki powinny być dostosowane do wieku przedszkolaków
(np. warzywa, ziemniaki, makaron powinny być drobne, by były łatwe w spożyciu).
Wykonawca przygotowywać będzie posiłki o kaloryczności każdego 450 kcal (nie
uwzględniając kaloryczności jogurtu lub serka homogenizowanego). Jedna porcja zupy
powinna mieć objętość 400 g i powinna zawierać wkładkę w postaci mięsa + 2 kromki
świeżego chleba lub 1 duża bułka. Drugie danie o gramaturze niemniejszej: ziemniaki lub
zamiennik (makaron, ryż, kopytka, kasza) 200g oraz mięso 100g i surówka 100g. Pierogi -
200g, sok - 250 ml, jogurt owocowy lub serek homogenizowany o wielkości niemniejszej niż
150 g. Zamawiający zastrzega sobie, aby nie podawano dzieciom skrzydełek drobiowych.
Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego
samego rodzaju posiłku. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków wraz ze
swoimi naczyniami oraz sztućcami wielokrotnego użytku, szklanki nie mogą być
cienkościenne. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne mycie i dezynfekowanie naczyń.
Wykonawca zapewnia codzienny wywóz odpadów pozostających po dostarczonych
posiłkach. Posiłki muszą być dostarczone do Punktów Przedszkolnych w godzinach 10:00 –
12:00. Pomieszczenia zapewniają Punkty Przedszkolne. Wykonawca będzie dostarczał
miesięczny jadłospis do biura projektu. Jadłospis musi być zatwierdzony przez Biuro
Projektu. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Biuro Projektu w każdym czasie
będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Wykonawca będzie przygotowywał oraz dostarczał
posiłki zachowując wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków
produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania miejsca, w którym przygotowywane są posiłki. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonywania kontroli Wykonawcy przy realizacji zamówienia. W przypadku
zgłoszenia zastrzeżeń przez nauczycieli bądź pracowników Punktu Przedszkolnego co do
jakości posiłków Zamawiający po komisyjnym zbadaniu posiłku może żądać zaświadczenia
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Wykonawca jest
zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Harmonogram dostarczania posiłków
do poszczególnych Punktów Przedszkolnych Wykonawca ustali z Biurem Projektu.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od
indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (alergia
itp.).

Informację cenową proszę podać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2014 r do godziny 15:00.

Z uwagi na niewielką szacunkowa wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwoty 14 000 euro zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Na podstawie złożonych informacji wyłoniony zostanie wykonawca usługi, przy założeniu, że im niższa cena, tym korzystniejsza oferta.

Zamawiający ma prawo unieważnić zapytanie bez podania przyczyny. Informację można przesłać na załączonym formularzu:
  1. pocztą na adres zamawiającego - Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie z dopiskiem „Oferta cenowa - catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie
  2. faksem na numer – 56 686 70 56 
  3. e-mail: punktyprzedszkolne-kijewo@wp.pl


Załącznik:
- Wzór oferty cenowej (28kB) word


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Gerka (17 października 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (20 października 2014, 13:44:26)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (22 października 2014, 11:20:02)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1816