Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.1.2017.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257) Starosta Chełmiński zawiadamia, że wydał na rzecz Zarządu Powiatu w Chełmnie decyzję nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

"Rozbudowa dróg powiatowych  o budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji                     Chełmno-Unisław".

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja, oraz nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Powiatu Chełmińskiego.
Wspomniana decyzja jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
    
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 730do 1530, wtorki – w godz. 730do 1630, piątki - w godz. 730do 1430), w pokoju nr 16 lub 6.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 25 sierpnia 2017r.
Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości:                  w urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, urzędzie Gminy Unisław, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

z up. Starosty
Arkadiusz Beska
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno – Budowlanej i Środowiskametryczka


Wytworzył: z up. Starosty Chełmno Arkadiusz Beska (25 sierpnia 2017)
Opublikował: Piotr Cichy (25 sierpnia 2017, 13:10:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965