Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi (...) na 2022 rok                                                                     Kijewo Królewskie 26.11.2021r.


INFORMACJA
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 
 WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK


1. Przebieg konsultacji społecznych.

W dniach od 05 listopada 2021 roku do 22 listopada 2021 roku prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2022 roku.

Projekt Programu udostępniony był od 05 listopada 2021 roku:

a)  na stronie internetowej – BIP Gminy Kijewo Królewskie
b)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu konsultacji społecznych.

2. Zgłoszone uwagi i opinie.

W wymaganym terminie zgłoszono cztery uwagi. Uwagi zgłosiła Pani Ilona Borowska – członek zarządu - Skarbnik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie.

Uwagi dotyczyły:

1) Dopisanie wstępu do Programu.
Zaproponowano dopisanie wstępu do Programu, który określi podstawę prawną, uzasadnienie i celowość corocznego uchwalania Programu.
Proponowanej zmiany nie uwzględniono, dlatego że Program nie powinien zawierać powtórzeń przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Podstawa prawna podjętego programu została wskazana w projekcie uchwały.


2)  Rozdział 5 – Priorytetowe zadania programu.
Zaproponowano dopisanie punktu 8 – integracja społeczna.
Proponowaną zmianę uwzględniono.
3)  Rozdział 6 § 10  - Bardziej precyzyjne określenie terminu realizacji Programu w danym roku wraz z podstawą prawną jego realizacji.
Proponowanej zmiany nie uwzględniono – zapisy techniczne nie zmieniają regulacji Programu.
4)  Rozdział 9 § 13 ust. 1 - Zasiadanie w komisjach konkursowych radnych jest niezgodne z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, a konkretnie zapisu dotyczącego kompetencji rady (art. 18a ust.1), który stanowi, że „Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną”. Skoro radni są przedstawicielami  wyborców, a ich zadaniem jest kontrola działań organu wykonawczego czyli wójta, to nie powinni zasiadać w składzie komisji. Uczestnicząc w pracach komisji konkursowych, radni biorą udział w opiniowaniu sposobu podziału środków publicznych.
Proponowanej zmiany nie uwzględniono. Wójt może powołać do komisji konkursowych wybrane przez siebie osoby fizyczne. W przypadku powołania do komisji konkursowej radnego Rady Gminy Kijewo Królewskie, nie działa on w imieniu organu uchwałodawczego, a jedynie sprawuje w komisji funkcję jako przedstawiciel wójta.


3. Podsumowanie konsultacji.

Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.” zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Wójt Gminy Kijewo Królewskie
treść informacji do pobrania (759kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (1 grudnia 2021)
Opublikował: Dorota Burdzel (1 grudnia 2021, 11:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545