Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 6 kwietnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 7, o godz. 11.00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kijewo Królewskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy, na adres e-mail: d.burdzel@kijewo.pl
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu w/w projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacją planistyczną i prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego planu.
Z w/w dokumentami można zapoznać się w dniach od 25 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie w terminie do dnia 6 maja 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
 
   

Wójt Gminy Kijewo Królewskie

pobierz treść ogłoszenia (283kB) pdf
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
pobierz projekt miejscowego planu (167kB) pdf
pobierz załącznik nr 1 do projektu miejscowego planu (18887kB) pdf
pobierz prognozę oddziaływania (1495kB) pdf


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, reprezentowany przez Wójta Gminy Kijewo Królewskie.  


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (18 marca 2022)
Opublikował: Dorota Burdzel (18 marca 2022, 10:59:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587