18.12.2012 r. -Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kultury i promocji

Kijewo Królewskie, dn. 18.12.2012 r.
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax  (56)  686-70-56


Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)


Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim:

podinspektor ds. kultury i promocji


1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe o specjalności animacja kultury,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
 • udokumentowany co najmniej roczny staż pracy zawodowej na stanowiskach takich samych lub podobnych jak objęte naborem,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania biurowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ustalanie założeń programowo - artystycznych imprez kulturalnych oraz rekreacyjno - sportowych o zasięgu gminnym oraz ich organizacja,
 • współdziałanie w zakresie organizowania na terenie gminy obchodów rocznicowych, w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 • podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, na terenie gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego gminy w sferze organizacyjno – prawnej,
 • organizacja i prowadzenie wymiany międzynarodowej z gminą partnerską,
 • tworzenie bazy gminnej ewidencji zabytków,
 • współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 • tworzenie bazy gminnej ewidencji cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
 • pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych,
 • współpraca ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami z terenu gminy w zakresie realizacji projektów i innych zadań,
 • współdziałanie ze stowarzyszeniami, klubami, podmiotami zewnętrznymi w zakresie propagowania czynnego wypoczynku, rekreacji i wychowania zdrowotnego,
 • inicjowanie i koordynacja działalności sprzyjającej rozwojowi turystyki, rekreacji  i wypoczynku,
 • współpraca przy realizacji zadań zleconych i powierzonych gminie,
 • planowanie wydatków budżetowych związanych z organizowaniem imprez i realizacją przydzielonych zadań oraz ich rozliczanie,
 • praca w ramach funkcjonowania Centrum Kształcenia na odległość - Wioska Internetowa w Kijewie Królewskim.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych i praca w terenie. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Dodatkowe uciążliwości mogą być związane z użytkowaniem komputera oraz oczekiwaną dyspozycyjnością.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 28 grudnia 2012 roku do godziny 15.30 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem:

Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kultury i promocji"
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci będą informowani telefonicznie.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

                                                 


                                              Wójt Gminy
                                (-) mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (18 grudnia 2012)
Opublikował: Piotr Cichy (18 grudnia 2012, 15:16:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1980