8.01.2013 r. - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w Stolnie, Stolno 105 ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego Związku


Konkurs na Głównego Księgowego.

Ogłoszenie nr 1/2013
z dnia 8 stycznia 2013r

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w Stolnie, Stolno 105
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego Księgowego Związku1. Wymagania niezbędne:
a) Posiadanie obywatelstwa polskiego
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
c) Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
d) Wykształcenie:
- wyższe ekonomiczne, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości,
- bądź wykształcenie średnie ekonomiczne (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości,
- lub jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów,
- bądź posiada certyfikat księgowego lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
a) Znajomość ustawy o finansach publicznych
b) Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości (w tym rachunkowości zarządczej)
c) Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
d) Praktyczna znajomość controllingu
e) Wiedza i umiejętność pisania wniosków o dofinansowanie działalności Związku z UE i innych źródeł zewnętrznych   
f) Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania narzędziowego - Microsoft Office
g) Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie rachunkowości Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi.
c) Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej.
d) Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową Związku
e) Opracowywanie projektów uchwał związanych z budżetem Związku.
f) Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych Związku.
g) Sporządzanie wymaganych deklaracji i prowadzenie rozliczeń z ZUS i US

4.  Informacje dodatkowe :
a) Warunki  pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze.
b) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Związku był niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
c) oświadczenie o niekaralności (załącznik)
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik)
e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie
o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy
f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stolno na adres: Stolno 112 ,86-212 Stolno z dopiskiem: "Oferta pracy - Główny księgowy Związku komunalnego" w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Stolno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".


Dokument
:
1. Załącznik pobierz (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Płoszyński (8 stycznia 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (8 stycznia 2013, 09:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2797