22.01.2013 r. - Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Chełmińskiego


Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska

Ogłoszenie nr 2/2013

z dnia 22 stycznia 2013r

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w Stolnie,
Stolno 105
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska


1. Wymagania niezbędne:
a) Posiadanie obywatelstwa polskiego
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
c) Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
d) Wykształcenie wyższe
e) Udokumentowane świadectwami pracy bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu, minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku
f) Doświadczenie w sporządzaniu rozliczeń i sprawozdań dla WIOŚ oraz Urzędu Marszałkowskiego
g) Bardzo dobra znajomość ustawy o odpadach
h) Bardzo dobra znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i) Doświadczenie praktyczne w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz wniosków o dofinansowanie

2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
a) Umiejętność prowadzenia strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
b) Znajomość ustawy - prawo zamówień publicznych
c) Ukończone kursy z zakresu zamówień publicznych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Współpraca z wyłonionym w procedurze przetargowej odbiorcą odpadów
b) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami
c) Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości na terenie Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.
d) Nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin związku związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów umożliwiającym osiągnięcie ustawowych poziomów odzysku.
e) Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach.
f) Realizacja zadań związanych z wdrożeniem systemu odbierania odpadów komunalnych przez związek w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.
g) Monitorowanie zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami
h) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresach określonych przepisami prawa zgodnych z zakresem czynności na stanowisku pracy
i) Pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości finansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska
j) Prowadzenie strony internetowej Związku w Biuletynie Informacji Publicznej

4.  Informacje dodatkowe:
a) Warunki  pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze.
b) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Związku był niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
c) oświadczenie o niekaralności (załącznik)
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik)
e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, bądź zaświadczenie
o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy
f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stolno na adres: Stolno 112, 86-212 Stolno z dopiskiem: "Oferta pracy - Główny specjalista ds. ochrony środowiska" w terminie do dnia 1 luty 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Stolno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".


Dokument:
1. Załącznik pobierz (24kB) word

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego (22 stycznia 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (25 stycznia 2013, 08:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2269