28.06.2013 r. - Rada Gminy Kijewo Królewskie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


RADA GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
OGŁASZA
konkurs na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


I. Nazwa i adres jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie

II. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik SPZOZ

III. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe medyczne, ze specjalnością: medycyny rodzinnej, internistycznej lub pediatrii,
b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierowniczych,
c) co najmniej 5 letni staż pracy,
d) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność leczniczą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania zespołem pracowników,
c) podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących spraw pracowniczych,
d) komunikatywność,
e) umiejętność podejmowania decyzji,
f) umiejętność delegowania zadań i uprawnień.

IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
b) odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika oraz potwierdzające staż pracy
i dorobek zawodowy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
c) opisany przebieg pracy zawodowej,
d) zaświadczenie o niekaralności,
e) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

V. Warunki pracy: umowa o pracę lub kontrakt na okres 6 lat.

VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie. Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

Termin składania dokumentów –  do dnia 31.07.2013 r.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, w godzinach urzędowania. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Kijewo Królewskie.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

VII. Dodatkowe informacje:
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki objętej konkursem uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 3 nieodpłatnie, w dniach roboczych, w godzinach urzędowania.
Udostępnienie nie będzie polegało na przekazaniu kandydatowi kopii w/w dokumentów,
a jedynie na wglądzie w w/w dokumenty.


                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                 Kijewo Królewskie

                                                                           /-/ Ireneusz Szczepański

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (28 czerwca 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (28 czerwca 2013, 18:56:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (29 czerwca 2013, 19:50:50)
Zmieniono: Zmiana treści dotyczącej składania dokumentów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1936