5.08.2013 r. - Rada Gminy Kijewo Królewskie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Kijewo Królewskie, 5.08.2013 r.


RADA GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
OGŁASZA
konkurs na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


I. Nazwa i adres jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie

II. Stanowisko objęte konkursem: Kierownik SPZOZ

III. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe medyczne, ze specjalnością: medycyny rodzinnej, internistycznej lub pediatrii,
b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierowniczych,
c) co najmniej 5 letni staż pracy,
d) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność leczniczą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania zespołem pracowników,
c) podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących spraw pracowniczych,
d) komunikatywność,
e) umiejętność podejmowania decyzji,
f) umiejętność delegowania zadań i uprawnień.

IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
b) odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika oraz potwierdzające staż pracy
i dorobek zawodowy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
c) opisany przebieg pracy zawodowej,
d) zaświadczenie o niekaralności,
e) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

V. Warunki pracy: umowa o pracę lub kontrakt na okres 6 lat.

VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.
Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

Termin składania dokumentów –  do dnia 04.09.2013 r.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, w godzinach urzędowania. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Kijewo Królewskie.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

VII. Dodatkowe informacje:
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki objętej konkursem uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 3 nieodpłatnie, w dniach roboczych, w godzinach urzędowania.
Udostępnienie nie będzie polegało na przekazaniu kandydatowi kopii w/w dokumentów,
a jedynie na wglądzie w w/w dokumenty.
                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                 Kijewo Królewskie

                                                                           /-/ Ireneusz Szczepański

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (5 sierpnia 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (5 sierpnia 2013, 10:39:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1663