8.08.2013 r. - Nabór na stanowiska specjalistów w Punktach Przedszkolnych w miejscowościach Brzozowo, Kijewo Królewskie, Płutowo

Człowiek – najlepsza inwestycja


Projekt „Mały wielki człowiek”
realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświat”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE
o naborze na stanowiska specjalistów w Punktach Przedszkolnych w miejscowościach Brzozowo, Kijewo Królewskie, Płutowo czynnych w godzinach od 8:30 do 13:30


1. Typ zaangażowania – umowa cywilnoprawna

2. Wynagrodzenie
- Finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. Nabór na stanowisko:
a) logopedy - 3 h miesięcznie w każdym Punkcie Przedszkolnym,
b) rytmika -  2 h miesięcznie w każdym Punkcie Przedszkolnym,
c) psychologa – 1 h miesięcznie w każdym Punkcie Przedszkolnym,
d) osoby prowadzącej zajęcia z  języka angielskiego - 4 h miesięcznie w każdym Punkcie Przedszkolnym,
e) osoby prowadzącej zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 4 h miesięcznie w każdym Punkcie Przedszkolnym.

4. Wymagania konieczne:
a) doświadczenie zawodowe,
b) wykształcenie zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., Nr 50, poz. 400),
c) książeczka badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

5. Wymagania dodatkowe:
a) łatwość nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych oraz konstruktywnych relacji
 z dziećmi,  
b) umiejętność pracy w zespole,
c) kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
d) odporność na stres,
e) obowiązkowość, rzetelność,
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
g) umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci,
h) umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci,
i) wysoka kultura osobista.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) ksero książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub dokumentu równoważnego,
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebyte kursy,
e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat załączy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego na etapie podpisania umowy),
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
 z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego
na zatrudnienie na określonym stanowisku,
h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie do dnia 16.08.2013 r. Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Oferta pracy na stanowisko …………………………. w Punktach Przedszkolnych powstałych w ramach projektu pn. Mały wielki człowiek”.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, w godzinach urzędowania. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.

Informacje o naborze udzielane są pod numerem: 533 737 656

metryczka


Wytworzył: Jarosław Ciemniewski (8 sierpnia 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (8 sierpnia 2013, 14:35:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1760