8.08.2013 r. - Nabór na stanowisko nauczyciela w Punktach Przedszkolnych w miejscowościach Brzozowo, Kijewo Królewskie, Płutowo

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Mały wielki człowiek”
realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświat”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko nauczyciela w Punktach Przedszkolnych w miejscowościach Brzozowo, Kijewo Królewskie, Płutowo czynnych w godzinach od 8:30 do 13:30
Stanowisko
Nauczyciel – wychowanie przedszkolne (3-5 lat)
Wymiar etatu
25h/pełen etat
Liczba etatów
3 – umowa na czas określony, zgodnie z KN
Wynagrodzenie:
Finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Główne obowiązki
1. Prowadzenie zajęć z zakresu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z polityką równości kobiet
 i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
3. Dokonywanie diagnoz i obserwacji  dzieci w odniesieniu
do oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych
4. Rozpoznawanie potrzeb dzieci, współpraca z rodzicami
 i terapeutami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
6. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
oraz dotyczącej realizacji założeń projektowych.
7. Integrowanie grupy.
8. Przygotowywanie dzieci do różnorodnych przedsięwzięć
i konkursów, współpraca w tym zakresie z rodzicami
9. Praca w zespole.
10. Wykonywanie innych zadań.
     

Wykształcenie
zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., Nr 50 , poz. 400)
Wymagania konieczne
 • staż pracy pedagogicznej ogółem  minimum  1   rok na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,
 • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem pracy,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci,
 • indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami,
 • umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci,
 • wysokie umiejętności wychowawcze,
 • umiejętność  współpracy z rodzicami,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych,
 • znajomość technologii informacyjnej,
 • dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny,
 • odporność na stres,
 • asertywność,
 • odpowiedzialność, punktualność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność, zdyscyplinowanie,
 • dobry stan zdrowia, badania dla celów sanitarno epidemiologicznych.
Atutem będzie
kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym, zdolności plastyczne i muzyczne itp., doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Wymagane dokumenty
1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Ksero książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub dokumentu równoważnego.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebyte kursy oraz stopień awansu zawodowego.
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat załączy zaświadczenie
 z Krajowego Rejestru Sądowego na etapie podpisania umowy).
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie do dnia 16.08.2013 r. Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Oferta pracy na stanowisko nauczyciela w Punktach Przedszkolnych powstałych w ramach projektu pn. Mały wielki człowiek”. 
Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, w godzinach urzędowania. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.
Informacje o naborze udzielane są pod numerem: 533 737 656

metryczka


Wytworzył: Jarosław Ciemniewski (8 sierpnia 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (8 sierpnia 2013, 14:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1683