20.08.2013 r. - Nabór na stanowiska opiekunek dziecięcych w Punktach Przedszkolnych w miejscowościach Brzozowo, Kijewo Królewskie, Płutowo

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Mały wielki człowiek”
realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświat”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
o naborze na stanowiska opiekunek dziecięcych w Punktach Przedszkolnych
w miejscowościach Brzozowo, Kijewo Królewskie, Płutowo

Stanowisko
opiekunka dziecięca (osoba zatrudniona na stanowisku opiekunka dziecięca pełnić będzie również funkcję sprzątającą)
Wymiar etatu
¾  etatu
Liczba etatów
3 – umowa na czas określony, zgodnie z KP
Wynagrodzenie:
Finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymagania niezbędne
a) wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe pedagogiczne),
b) książeczka badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie jako opiekunka dziecięca,
d) mile widziane doświadczenie zawodowe.
Wymagania dodatkowe
a) łatwość nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych
 oraz konstruktywnych relacji z dziećmi, 
b) umiejętność pracy w zespole,
c) kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
d) odporność na stres,
e) obowiązkowość, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność,
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
g) umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci,
h) umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci,
i) wysoka kultura osobista.
Wymagane dokumenty
- CV,
- list motywacyjny,
- ksero książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub dokumentu równoważnego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebyte kursy,
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat załączy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego na etapie podpisania umowy),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Termin i miejsce złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie do dnia 27.08.2013 r. Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Oferta pracy na stanowisko opiekunka dziecięca w Punktach Przedszkolnych powstałych w ramach projektu pn. Mały wielki człowiek”.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu
do sekretariatu Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, w godzinach urzędowania. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.

Informacje o naborze udzielane są pod numerem: 533 737 656

metryczka


Wytworzył: Jarosław Ciemniewski (20 sierpnia 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (20 sierpnia 2013, 08:52:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2164