22.01.2014 r. - Nabór na stanowisko animatora kompleksu sportowego w Kijewie Królewskim wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

OGŁOSZENIE


WÓJT  GMINY  KIJEWO  KRÓLEWSKIE
OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA  STANOWISKO  ANIMATORA KOMPLEKSU  SPORTOWEGO  W  KIJEWIE  KRÓLEWSKIM
WYBUDOWANEGO  W  RAMACH  PROGRAMU "MOJE  BOISKO - ORLIK  2012"


Przewidywane zatrudnienie w okresie od 01 marca do 30 listopada 2014 roku na podstawie umowy zlecenia dla 2 osób.

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora.
4. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. wykształcenia nauczyciela wychowania fizycznego, uprawnienia trenera lub instruktora sportu w rozumieniu art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).                    

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, imprez sportowych i turniejów dla różnych grup społecznych.
2. Sporządzanie harmonogramu korzystania z obiektu.
3. Prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu.
4. Przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie.
5. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
6. Dbanie o porządek na terenie obiektu i wokół niego.
7. Przestrzeganie i stosowanie regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych.
8. Współpraca z dyrektorami szkół funkcjonujących na terenie Gminy Kijewo Królewskie w zakresie organizacji zajęć sportowych.
9. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kijewo Królewskie.
10. Aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Kijewo Królewskie.
11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji, m.in. Dziennika Pracy Animatora.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:                                                         

1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
4. Referencje – w przypadku ich posiadania.
5. Oświadczenia kandydata:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
z praw publicznych,
b) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
d) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku animatora,
e) o nie pobieraniu innego wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki (załącznik nr 1).
6. Program planowanych działań animatora (załącznik nr 2).

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:                                                   

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres oraz adnotację o treści:
"NABÓR  NA  STANOWISKO  ANIMATORA"

Termin składania dokumentów –  do dnia 30.01.2014 r. do godz. 12:00.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.
Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.

Oferty złożone po terminie do ich składania nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dodatkowe:                                                                                  

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których oferty spełnią wymagania formalne, odbędą się w dniu 31 stycznia 2014 r. (Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.)

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym (umowa zlecenia obejmująca min. 40 godzin zajęć miesięcznie).

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej z JST (umowa zlecenia obejmująca min. 40 godzin zajęć miesięcznie).

Wójt Gminy Kijewo Królewskie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy
w przypadku nie uzyskania dofinansowania w ramach Projektu "Animator – Moje Boisko ORLIK 2012" w 2014 roku.

Dokumenty:
- załącznik nr 1: pobierz (22kB) word
- załącznik nr 2: pobierz (55kB) plik

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (22 stycznia 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (22 stycznia 2014, 15:11:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1577