12.08.2014 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno - ściekowej

Urząd Gminy w Kijewie Królewskim                             Kijewo Królewskie, dn. 12.08.2014 r.
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax  (56)  686-70-56

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim:

podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno – ściekowej

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe – ochrona lub inżynieria środowiska,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) udokumentowany co najmniej półroczny staż pracy zawodowej w jednostkach administracji samorządowej, na stanowiskach związanych z ochroną środowiska lub gospodarką wodno-ściekową,
b) znajomość przepisów prawnych obowiązujących na wymienionym stanowisku, a w szczególności:
• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
• ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
• ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
• Prawa Zamówień Publicznych,
• Kodeksu postępowania administracyjnego,
• instrukcji kancelaryjnej,
c) biegła obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania biurowego,
d) odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dokładność, samodzielność i komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
b) opracowywanie projektów decyzji środowiskowych,
c) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
d) współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie korzystania ze środowiska,
e) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
g) przygotowywanie warunków technicznych na podłączenie do wodociągowej lub kanalizacyjnej sieci gminnej,
h) sprawdzanie i przygotowywanie uzgodnień dokumentacji na wykonanie nowych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
i) prowadzenie rejestru projektów przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
j) nadzór nad wykonywaniem nowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
k) nadzór nad urządzeniami wodnymi i kanalizacyjnymi, będącymi własnością gminy,
l) przygotowywanie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
m) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
n) wypełnianie ankiet i sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania z wód i urządzeń wodnych,
o) prowadzenie ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
p) współpraca z laboratorium w zakresie zlecania okresowych badań wody, ścieków i osadów ściekowych,
q) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, po przeprowadzonej wizji lokalnej,
r) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego zgodnie z zakresem obowiązków,
s) udział w pracach komisji przetargowych,
t) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie UZP informacji i dokumentów zgodnie z zakresem obowiązków,
u) prowadzenie ewidencji własnych środków transportu,
v) wydawanie i rozliczanie kart drogowych,
w) rozliczanie czasu pracy kierowców.

4. Warunki pracy na stanowisku:
Praca biurowa z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych, w razie potrzeby praca w terenie. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy na parterze budynku.
Dodatkowe uciążliwości mogą być związane z użytkowaniem komputera oraz występowaniem czynników stresogennych.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy pobierz (30kB) word ,
d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega,
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 14:00  (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem:

Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

w zaklejonych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno – ściekowej”.

8. Informacje dodatkowe:
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci będą informowani telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2.

                                                                                         Wójt Gminy
                                                                        (-) mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (12 sierpnia 2014)
Opublikował: Dorota Bukowska (12 sierpnia 2014, 15:19:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1455