4.05.2015 r. - Wójt Gminy Kijewo Królewskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
z dnia 04.05.2015 r.

Wójt Gminy Kijewo Królewskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim

adres: ul. Św. Wawrzyńca 6, 86-253 Kijewo Królewskie

I. Wymagania wobec kandydatów

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu  konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy  komisji konkursowej  (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), tj.:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej  
    nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać z sobą oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

III.  Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem:

„NIE OTWIERAĆ - Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim”
w terminie  do dnia 25 maja 2015 r. do godz. 15:00  na adres:
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim,
ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.

IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kijewo Królewskie.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

WÓJT                    
(-) mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (4 maja 2015)
Opublikował: Piotr Cichy (4 maja 2015, 15:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 911