18.06.2018 r. - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim


WÓJT GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO KIEROWNIKA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
 

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:
 
 1. wykształcenie wyższe medyczne ze specjalizacją medycyny rodzinnej, internistycznej lub pediatrii;
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 3. co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy; 
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagane dokumenty:  
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika; 
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy i dorobek zawodowy (świadectwa pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy) lub kopie tych dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

  Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 5. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. koncepcja funkcjonowania SP ZOZ w Kijewie Królewskim; 
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.
 
III. Warunki pracy: umowa o pracę na 6 lat.

Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.
 
IV. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub w sekretariacie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.
 
Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ”.
 
Termin składania dokumentów – do dnia 03.07.2018 r. do godz. 15:00.
 
Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, w godzinach urzędowania.
Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.
Dokumenty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
V. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
 
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Kijewo Królewskie.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych. 
O wyniku konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wyniku konkursu zamieszczona zostanie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kijewo Królewskie
oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

VI. Dodatkowe informacje:

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, pokój nr 3, nieodpłatnie, w dniach roboczych, w godzinach urzędowania.
 
 
Kijewo Królewskie, dn. 18.06.2018 r.
 
 
   
                                                                                Wójt Gminy
                                                                 (-) mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (18 czerwca 2018)
Opublikował: Piotr Cichy (18 czerwca 2018, 12:47:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279