12.07.2010r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości

Kijewo Królewskie, 12.07.2010 r.
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
Kijewo Królewskie 15
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax  (56)  686-70-56

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)


Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim:

podinspektor ds. księgowości

wymiar etatu:  1
na podstawie: umowa o pracę

1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    wykształcenie minimum średnie ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość,
c)    udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej w księgowości,
d)    dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
e)    znajomość klasyfikacji budżetowej,
f)    korzystanie z pełni praw publicznych,
g)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość obsługi komputera: MS Office, program SIGID oraz SYMFONIA,
b)    odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych,
b)    dokonywanie weryfikacji formalno-rachunkowej faktur i innych dokumentów,
c)    kontrola terminowości zobowiązań,
d)    sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych.

4.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
b)    list motywacyjny,
c)    odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
d)    kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
e)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości", w terminie do dnia 26 lipca 2010 roku, do godz. 15:00.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci będą informowani telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 15.

                                                                                               Wójt Gminy
                                                                              (-) mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (12 lipca 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (12 lipca 2010, 18:32:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2890