14.07.2010r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej


Kijewo Królewskie, 14.07.2010 r.
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
Kijewo Królewskie 15
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax  (56)  686-70-56

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)


Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim:

podinspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej

wymiar etatu:  1/2
na podstawie: umowa o pracę

1.    Wymagania niezbędne:
·    obywatelstwo polskie,
·    wykształcenie wyższe lub średnie budowlane,
·    udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej,
·    umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
·    umiejętność obsługi komputera,
·    korzystanie z pełni praw publicznych,
·    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·    planowanie wydatków związanych z inwestycjami gminnymi
    (sporządzanie kosztorysów),
·    prowadzenie inwestycji gminnych,
·    nadzór nad pracami remontowymi w obiektach,
·    przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień publicznych
     w zakresie robót budowlanych i usług projektowych,
·    szacowanie wartości zamówienia na roboty remontowe,
·    udział w pracach komisji przetargowej oraz komisjach odbioru inwestycji i remontów.

3.    Wymagane dokumenty:
·    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
·    list motywacyjny,
·    odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone
     za zgodność z oryginałem,
·    kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
·    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
·    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
·    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
Kijewo Królewskie 15
86-253 Kijewo Królewskie
z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej", w terminie do dnia  26 lipca 2010 roku, do godz. 15:00.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci będą informowani telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 15.

Konkurs może być odwołany przez Wójta Gminy Kijewo Królewskie z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności lub bez podania przyczyny.


                                                  
                                                                             Wójt Gminy
                                                             (-) mgr inż. Mieczysław Misiaszekmetryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (14 lipca 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (14 lipca 2010, 18:20:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2851