Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Brzozowie


Początek formularzaOgłoszenie nr 599361-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie: Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Brzozowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie, krajowy numer identyfikacyjny 871222619, ul. Długa   1 , 86-200  Brzozowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 607145302, 602369852, e-mail augustinowicz1@o2.pl, zdzislaw.janton@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kijewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kijewo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Brzozowie
Numer referencyjny: OSP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie w zakresie obsługi i prowadzenia pojazdu dla 6 osób w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie. 1. Świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku, w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. z dnia 2007r. nr. 143, poz. 1002 z póź.zm.) 2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 7000 kg. 3. Minimalna masa całkowita 6000 kg. 4. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych, głośnik min. 100 Wat. Belka dachowa typu LED z minimum 2 punktami świetlnymi w kolorze niebieskim i możliwością zmiany trybu błysku. Dodatkowe światła LED koloru białego do oświetlania miejsca przed pojazdem. Wysokość belki 65 mm. 5. Lampa błyskowa koloru niebieskiego LED zamontowana z tyłu pojazdu; 6. Lampy przednie błyskowe LED umieszczone w przedniej części pojazdu (na wysokości przednich lusterek samochodu lub schowanych w zderzaku pojazdu). 7. Kolor pojazdu; czerwony RAL3000. 8. Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny zgodny z wymaganym przez Zamawiającego. 9. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniającym aktualnie obowiązujące normy EURO 6, pojemność powyżej 2500 cm3 ,o mocy minimalnej 180 KM. Podgrzewany filtr paliwa i zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej. 10. Napęd 4x2 na tylną oś, wyposażoną w koła tylnie bliźniacze. 11. Blokada tylnego mostu. 12. Hamulec postojowy mechaniczny uruchamiany cięgnem. 13. Kliny pod koła - 2 szt.. 14. Koło zapasowe w wysuwanym koszu pod tylnym zwisem pojazdu. 15. Przystosowanie do przyczepy 3,5 t. 16. Fartuchy przeciw błotne co najmniej osi przedniej; 17. Układ ABS, układ stabilizacyjny tor jazdy ESC, system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDWS. 18. Skrzynia biegów manualna 6 + 1 19. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie. 20. Poduszka powietrzna co najmniej kierowcy. 21. Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją, podparcie lędźwiowe, podłokietnik. 22. Przyciemniana szyba przednia. 23. Światłą do jazdy dziennej; 24. Światła przeciwmgielne przednie z doświetleniem zakrętów. 25. Sygnał dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie; 26. Akumulator co najmniej 1 x 12V x 110 Ah; 27. Alternator 14V/220A (2520W) lub równoważny. 28. Osłona stalowa chłodnicy i miski olejowej. 29. Radio AM/FM z CD/MP3, Bluetooth, wejście USB/AUX z głośnikami 4 x 20W lub lepszymi; 30. Zaczep kulowy do przyczepy D - 50 (klasa A-50X) ze złączem elektrycznym przyczepy 12V. 31. Ogrzewanie postojowe cieczowe kabiny i silnika, zasilanie paliwem, timer. 32. Układ wentylacji ogrzewania kabiny z klimatyzacją automatyczną. 33. Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego minimum 70 litrów. 34. Półka nad przednia szybą. 35. Tachograf cyfrowy; 36. Szyby w kabinie, co najmniej przednie sterowane elektryczne. Szyby w tylnych drzwiach otwierane. 37. Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi. 38. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną; 39. Układ foteli w kabinie 1+1+4, 40. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, 41. Wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany przyciskiem w kluczyku. 42. W kabinie zamontowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA. 43. Pojazd wyposażony w dwa telefony nasobne ( wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe ) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Mikrofony zewnętrzne. 44. Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Rama pośrednia przykręcana do podwozia lub rozwiązanie równoważne. 45. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowanej obustronnej lub laminatu. 46. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. 47. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym i mocowaniami na sprzęt. Jego konstrukcja wytrzyma obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, skrzyni na sprzęt, węży ssących, drabin, itp. oraz drabina umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. 48. Żaluzje zamykające skrytki na sprzęt wykonane z aluminium, pyłoszczelne i wodoszczelne. Wspomaganie systemem sprężynowym wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. 49. Układ skrytek 2+2+1. Dostęp do skrzynek z zachowaniem ergonomii, np. szerokość rolet bocznych 1200 mm oraz 1700 mm; szerokość rolety tylnej 1000 mm. 50. Długość zabudowy minimum 3400 mm, szerokość minimum 2200 mm. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. 51. Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED kolor zimno biały. Po zamknięciu skrytki oświetlenie wyłącza się automatycznie. 52. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. 53. Uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 54. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej. Oświetlenie pola pracy uruchamiane w kabinie kierowcy. 55. Pojazd wyposażony w agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy o wydajności pompy min. 70l/ min, przy ciśnieniu min. 40 bar, silnik czterosuwowy, rozruch elektryczny i ręczny, linia szybkiego natarcia min. 60 mb. 56. Zbiornik wody o pojemności min. 1000 litrów ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy 130l. 57. Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcie ładowania akumulatora. Ładowarka z samo-rozłączajacym się gniazdem. 58. Maszt oświetleniowy, teleskopowy ledowy, sterowany automatycznie, pilotem. Maszt powinien być ujęty na świadectwie dopuszczenie CNBOP na samochód. 59. Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 5000 kg. Wyciągarka powinna być ujęta na świadectwie dopuszczenie CNBOP na samochód. 60. Pojazd wyposażony w opony całoroczne z głębokim typem bieżnika. 61. Ogrzewanie niezależne. 62. Średni zestaw ratownictwa technicznego kompatybilny z rozpieraczem Weber Hydraulik składający się z: agregatu hydraulicznego pozwalającego na jednoczesne zasilanie 2 narzędzi, 2 przewodów hydraulicznych min. 10 m zakończone złaczami typu SINGLE; nożyc hydraulicznych o sile ciecia min. 100 ton, rozwarcie ostrzy min 200mm, średnica przecinanego pręta minimum 40 mm klasa cięcia EN 132041J-2K-3K-4K-5K, klasa cięcia NFPA A8/B9/C8/D9/E9, obrotowy demontowany uchwyt, przewody zasilające zabezpieczone metalową sprężyną przed przetarciem. 63. Motopompa szlamowa o dopuszczalnej średnicy zanieczyszczeń minimum 20 mm. 64. 4 latarki z ładowarką; 65. Zestaw ręcznych narzędzi ratowniczych 8 szt. (miedzy in. nożyce do cięcia drutu, topór duży, topór mały, oskard, łom, młot). 66. Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy oraz kopię dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta dostarczone nie później niż w dniu przekazania przedmiotu umowy. 67. Gwarancja minimum 24 miesiące. 68. Czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia. 69. Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy. 70. Aktualne autoryzacja producenta pojazdu wykorzystanego do zabudowy upoważniająca firmę zabudowującą do wykonania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta bazowego.
II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Pzp do kwoty 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz przetargowy 2. dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 20,00 Termin realizacji 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


                                                                                 Zarząd OSP w Brzozowie

 Załączniki:SIWZ pobierz (77kB) word

Zmiana ogłoszenia pobierz (279kB) pdf

Odpowiedź na pytania pobierz (807kB) pdf

Wyjaśnienia do SIWZ pobierz (352kB) pdf

SIWZ po zmianach pobierz (81kB) word
 
Informacja o wysokości środków pobierz (226kB) pdf

Zestawienie ofert pobierz (263kB) pdf

Sprostowanie omyłki pisarskiej w informacji o wysokości środków pobierz (216kB) pdf
 
Informacja o wyborze oferty pobierz (476kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jarosław Ciemniewski (3 sierpnia 2018)
Opublikował: Jarosław Ciemniewski (3 sierpnia 2018, 16:10:21)

Ostatnia zmiana: Jarosław Ciemniewski (23 sierpnia 2018, 15:09:33)
Zmieniono: sprostowanie omyłki [pisarskiej i informacja o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1543