Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 3 – Meble.

Kijewo Królewskie, 16.12.2019 
 
Zapytanie Ofertowe - cześć 3 

Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Św. Wawrzyńca 4 – część 3 – Meble.
I.                    Specyfikacja doposażenia:
Wykaz mebli do doposażenia wraz z ich specyfikacją został określony w załączniku nr 1
II.                  Pozostałe warunki:
1.         Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez uzupełnienie cen na załączniku nr 1.
2.         Cena powinna zawierać koszty transportu do miejscowości Kijewo Królewskie, ul. Św. Wawrzyńca 4,
3.         Termin nadsyłania ofert: do dnia 20.12.2019 r., do godz. 10:00, w dowolnie wybrany przez siebie sposób, tj.:
- pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.
- fax pod nr: 56 686 70 56
- e-mail na adres: m.melerski@kijewo.pl
4.         Zamawiający zezwala na przygotowanie i przedstawienie oferty wariantowej.
5.         Termin związania z ofertą: 30 dni.
6.         Termin dostarczenia wyposażenia: do 30.12.2019r.
7.         Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
8.         Okres gwarancji i rękojmi: min. 12 miesiący.
9.         Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
- Michał Melerski, tel. kom. 608 189 273,
10.     Zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
III.                Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: - cena 100%
IV.                Warunki odrzucenia oferty
Oferta zostanie odrzucona jeśli oferent:
1.       Złoży więcej niż jedną ofertę,
2.       Zaoferuje wykonanie usługi w terminie dłuższym, niż wymagany przez Zamawiającego,
3.       Zaoferuje krótszy tern gwarancji niż 12 m-cy.
 
V.                  Załączniki do zapytania ofertowego:
1.       Tabelaryczny wykaz mebli wraz ze specyfikacją pobierz (12kB) excel
 
Opracował:                                                                                                
 Michał Melerski                                                                                              
Podinspektor ds. budowlanych                                                                   
 

metryczka


Wytworzył: Michał Melerski (16 grudnia 2019)
Opublikował: Michał Melerski (17 grudnia 2019, 13:28:24)

Ostatnia zmiana: Michał Melerski (17 grudnia 2019, 14:42:31)
Zmieniono: Poprawiono treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1103