Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 1 – meble.

Kijewo Królewskie, 09.08.2021 r.

Zapytanie Ofertowe - cześć 1

Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Szlacheckiej 1a – część 1 – meble.
I.  Specyfikacja doposażenia:
Wykaz artykułów wraz z ich specyfikacją został określony w załączniku nr 1
II. Pozostałe warunki:
1. Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez uzupełnienie cen, wartości na załączniku nr 1.
2. Cena powinna zawierać koszty transportu do miejscowości Kijewo Królewskie, ul. Św. Wawrzyńca 3. Termin nadsyłania ofert w dowolnie wybrany przez siebie sposób, tj.:
- pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, do dnia 20.08.2021 r. do godz. 14.00.
- e-mail na adres: k.nowacki@kijewo.pl, do dnia 20.08.2021 r. do godz. 24.00
4. Termin związania z ofertą: 30 dni,
5. Termin dostarczenia wyposażenia: do 15.09.2021r.
6. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. Okres gwarancji i rękojmi: min. 12 miesięcy.
8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Anna Wojtaszek, tel. 56 686 70 54.
9. Zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
III. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: - cena 100%
IV. Warunki odrzucenia oferty
Oferta zostanie odrzucona jeśli oferent:
1.  Złoży więcej niż jedną ofertę,
2. Zaoferuje wykonanie usługi w terminie dłuższym, niż wymagany przez Zamawiającego,
3. Zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 12 m-cy.
V. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Tabelaryczny wykaz artykułów wraz ze specyfikacją (31kB) word
 
30.08.2021 r. - Informacja o wyborze oferty (82kB) pdf

Opracował:
Krzysztof Nowacki
Specjalista ds. promocji i funduszy zewnętrznych

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowacki (9 sierpnia 2021)
Opublikował: Piotr Cichy (9 sierpnia 2021, 12:52:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (30 sierpnia 2021, 11:39:52)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 794