Zakup wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego do Klubu Seniora w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie, 16.12.2021 r.

Zapytanie Ofertowe 4/2021

Gmina Kijewo Królewskie (realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Szlacheckiej 1 - Zakup wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

I  Specyfikacja doposażenia:
Wykaz urządzeń wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego został określony w załączniku nr 1.

II Pozostałe warunki:
1. Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez uzupełnienie cen, wartości oraz producenta i model/typ urządzenia na załączniku nr 1.
2. Cena powinna zawierać koszty transportu do miejscowości Kijewo Królewskie, ul. Szlachecka 1. Termin nadsyłania ofert w dowolnie wybrany przez siebie sposób, tj.:
  • pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, do dnia 23.12.2021 r. do godz. 14.00.
  • e-mail na adres: k.nowacki@kijewo.pl, do dnia 23.12.2021 r. do godz. 24.00
4. Termin związania z ofertą: 30 dni,
5. Termin dostarczenia wyposażenia: do 14.01.2021r.
6. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. Okres gwarancji i rękojmi: min. 12 miesięcy.
8. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Krzysztof Nowacki tel. 508 059 053, Anna Wojtaszek, tel. 56 686 70 54
10. Zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

III. Dodatkowe informacje:
  • dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii,
  • dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy,
  • jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru,
  • wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego,
  • dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia zgodnie z zamówieniem w wersji papierowej.
Ogólnie wszystkie elementy wyposażenia muszą charakteryzować się parametrami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości właściwymi z uwagi na przeznaczenie ich do eksploatacji w budynku użyteczności publicznej. Wyposażenie powinno spełniać wymogi określone przepisami prawa i normami technicznymi sprzętu stosowanego w obiektach użyteczności publicznej.

IV Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: - cena 100%

V Warunki odrzucenia oferty
Oferta zostanie odrzucona jeśli oferent:
1. Złoży więcej niż jedną ofertę,
2. Zaoferuje wykonanie usługi w terminie dłuższym, niż wymagany przez Zamawiającego,
3. Zaoferuje krótszy termin gwarancji niż 12 m-cy.
4. Zmieni formularz zapytania w jakimkolwiek zakresie.
5. Oświadczy nieprawdę poprzez podanie modelu urządzenia nie odpowiadającego specyfikacji lub nie poda marki bądź modelu urządzenia, tym samym uniemożliwiając sprawdzenie zgodności ze specyfikacją.
6. Nie oznaczy formularza ofertowego danymi pozwalającymi na identyfikację oferenta (np. pieczątka, dane teleadresowe wpisane ręcznie)
7. Złoży formularz nie zawierający danych wszystkich artykułów i cen dla wszystkich elementów wyposażenia (Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych).
8. Nie dopełni jakiegokolwiek innego postanowienia zawartego w zapytaniu ofertowym.

VI Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Tabelaryczny wykaz urządzeń wraz ze specyfikacją (20kB) word

Informacja o wyborze oferty - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego do Klubu Seniora w Kijewie Królewskim (61kB) pdf

Opracował:
Krzysztof Nowacki
Specjalista ds. promocji i funduszy zewnętrznych

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowacki (16 grudnia 2021)
Opublikował: Piotr Cichy (16 grudnia 2021, 08:02:13)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (7 stycznia 2022, 09:02:50)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 855