WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie
z art.162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2019 r. , poz. 52 ze zm.)

Rada Gminy Kijewo Królewskie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania
w sprawach rodzinnych i nieletnich do Sądu Rejonowego w Chełmnie
na nową kadencję 2020-2023

Liczba wybieranych ławników – 1

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie
do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
    co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
    sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem   
    przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie lub pobrać ze strony BIP Urzędu: www.bip.kijewo.pl

Do zgłoszenia kandydatów na ławników załącza się następujące dokumenty:


1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
    o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że 
    władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
    zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej  
    opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak 
    przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
    osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
WW. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.
    
Zgłoszenie kandydatów, które nie spełniają wymogów lub które wpłynęły do Rady Gminy
Kijewo Królewskie po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy
Kijewo Królewskie pod numerem telefonu (56) 686 - 70 - 56.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia kandydata pobierz (276kB) pdf ,
2. Lista osób zgłaszających kandydata pobierz (394kB) pdf ,
3. Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań
    z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych oraz dotyczące posiadanej władzy  
    rodzicielskiej pobierz (256kB) pdf ,
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika pobierz (207kB) pdf ,
5. Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników pobierz (359kB) pdf ,
6. Klauzula informacyjna dla osób popierających kandydata na ławnika pobierz (358kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (14 czerwca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (14 czerwca 2019, 10:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1631