WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art.160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 217, 289 i 614); dalej zwaną Ustawą

Rada Gminy Kijewo Królewskie wybierze ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich do Sądu Rejonowego w Chełmnie na nową kadencję 2024-2027

Liczba wybieranych ławników – 1


Na podstawie art. 162 Ustawy, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie nabór kandydatów na ławników odbędzie się w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z art. 158 Ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Jak stanowi art. 159 Ustawy, ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie lub pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim: www.bip.kijewo.pl

Do zgłoszenia kandydatów na ławników załącza się dokumenty zgodnie z art. 162 § 2 i § 5 Ustawy, tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej   opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023  roku.

Zgłoszenie kandydatów, które nie spełniają wymogów lub które wpłynęły do Rady Gminy
Kijewo Królewskie po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy
Kijewo Królewskie pod numerem telefonu (56) 686 - 70 - 56.

 
Załączniki:

1. Karta zgłoszenia kandydata (25kB) word
2. Lista osób zgłaszających kandydata (33kB) word
3. Oświadczenie (przestępstwo) (18kB) word
4. Oświadczenie (władza rodzicielska) (17kB) word
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika (16kB) word
6. Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie (31 maja 2023)
Opublikował: Piotr Cichy (31 maja 2023, 13:30:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600