Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 654) starsze karty »
numer wpisu:

19/2023

data: 4 lipca 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

18/2023

data: 28 czerwca 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

17/2023

data: 16 czerwca 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

16/2023

data: 7 czerwca 2023
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

15/2023

data: 7 czerwca 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

14/2023

data: 26 maja 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do Q=30,0 m3/h
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

13/2023

data: 15 maja 2023
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Trzebcz Szlachecki, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

12/2023

data: 8 maja 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia RDOŚ w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do Q=30,0 m3/h.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

11/2023

data: 26 kwietnia 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Trzebcz Szlachecki, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

10/2023

data: 25 kwietnia 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PGW WP w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do Q=30,0 m3/h.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 654) starsze karty »