Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 533) starsze karty »
numer wpisu:

22/2020

data: 4 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: opinia o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

21/2020

data: 4 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

20/2020

data: 4 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: postanowienie o konieczności przeprowadzenia OOŚ
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

1/2021

data: 4 stycznia 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: postanowienie o konieczności przeprowadzenia OOŚ
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

19/2020

data: 17 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: decyzja środowiskowa dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża Brzozowo III
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

18/2020

data: 10 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: decyzja środowiskowa
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

17/2020

data: 25 listopada 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia RDOŚ w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

16/2020

data: 25 listopada 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia RDOŚ w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysku materiałowego z odpadów z papieru i tektury
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

15/2020

data: 30 października 2020
rodzaj dokumentu: raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

14/2020

data: 26 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku odpadów w miejscowości Kijewo Szlacheckie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 533) starsze karty »