Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 550) starsze karty »
numer wpisu:

18/2021

data: 24 marca 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PGW WP w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

17/2021

data: 22 marca 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PPIS w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

16/2021

data: 12 marca 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 o wydajności do Q = 30,0 m³/h, projektowanym w miejscowości Bągart, gmina Kijewo Królewskie, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 35/10, obręb 0002 Bągart, gmina Kijewo Królewskie, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw za pomocą deszczowni szpulowej na obszarze nie mniejszym niż 5 ha
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

15/2021

data: 11 marca 2021
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MWp wraz z konieczną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

14/2021

data: 11 marca 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

13/2021

data: 3 marca 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PGW WP w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

9/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

8/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Pozytywne uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

7/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

numer wpisu:

6/2021

data: 25 lutego 2021
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: Opracowanie sporządzono w postaci opisowej i kartograficznej, w celu dokonania rozpoznania i charakterystyki stanu środowiska przyrodniczego badanego terenu. Rozpoznania dokonuje się w podziale na poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem wzajemnych powiązań oraz procesów w nim zachodzących. Celem opracowania jest postawienie diagnozy stanu środowiska przyrodniczego, rozpoznanie jego zagrożeń oraz ich identyfikację. Elementem opracowania jest określenie wstępnej prognozy dalszych zmian, jakie zachodzić będą w środowisku. Prognoza, o której mowa wyżej, ma polegać na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, będących wynikiem dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu. Celem opracowania ekofizjograficznego jest również wskazanie na przyrodnicze predyspozycje analizowanego terenu do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polegające na w skazaniu obszarów, które powinny pełnić funkcje przyrodnicze. Kolejnym elementem składającym się na zakres merytoryczny opracowania, jest określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Pokój nr: 7

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 550) starsze karty »