Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Kijewo Królewskie

Urząd Gminy Kijewo Królewskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biulety Informacji Publicznych Gminy Kijewo Królewskie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Cichy - koordynator ds. dostępności cyfrowej, Dorota Bukowska - koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej, Michał Melerski - koordynator ds. dostępności architektonicznej.
 • E-mail: urzadgminy@kijewo.pl
 • Telefon: 56 686-70-56

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kijewo Królewskie
 • Adres: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
 • E-mail: urzadgminy@kijewo.pl
 • Telefon: 56 686-70-56

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

Budynek dwukondygnacyjny (parter i I piętro).

Do budynku prowadzi jedno wejście (główne) od ul. Toruńskiej, przy wejściu zlokalizowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku naprzeciwko wejścia znajduje się klatka schodowa. W budynku brak jest windy i podnośników przyschodowych przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Istnieje możliwość umówienia się w czasie rzeczywistym z każdym pracownikiem urzędu w wydzielonym stanowisku na korytarzu przy wejściu do budynku.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy Kijewo Królewskie umożliwia skorzystanie z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na trzy dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne usprawnienia.

Raporty do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Piotr Cichy (22 września 2020)
Opublikował: Piotr Cichy (22 września 2020, 13:19:45)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (31 marca 2021, 19:32:47)
Zmieniono: Dodanie raportu o stanie zapewnia dostępności podmiotu publicznego za 2020 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2541