Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

      Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148), pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

     Pracodawcy, na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2010), zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

     Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2,
86- 253 Kijewo Królewskie, według załączonego wzoru.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.); 
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040); 
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania         art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania         art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 9 ze zm.);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. poz. 244.1626 ze zm.).
     Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, s. 9).
     Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych
(w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

     Od 1 lipca 2014 r. (po tzw. okresie przejściowym) dla pracodawców ubiegających się                    o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zmienił się zakres informacji przedstawianych wraz z wnioskiem. W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE
nr 1998/2006, w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 wprowadzono pewne zmiany, tj.:
 1. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis; wyjątkiem są pożyczki i gwarancje, w przypadku których, aby uznać je za tzw. pomoc przejrzystą należy ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy,
 2. zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
 3. dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis w sektorze węglowym,
 4. doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),
 5. wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).
     Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pacy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
(Dz. U. z 2014 r., poz. 865), refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, od 1 lipca 2014 r. stanowi pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w ww. rozporządzeniu Komisji (UE).

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

     Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
  i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie
     Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
    Wniosek, zgodnie z załączonym formularzem, należy złożyć w:
Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86- 253 Kijewo Królewskie.

Do wniosku należy dołączyć:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
  w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 4. Kopię odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 5. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców;
 6. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;
 7. Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 Kpa);
 8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 10. Inne dokumenty/informacje, na prośbę organu, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii, muszą być obustronnie poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.


Opłaty 
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi
Art. 35 §3 Kpa - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb udzielenia odpowiedzi
Art. 104 Kpa - organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji.

Termin przekazania dofinansowania

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy
Prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
na ul. Targowej 13/15 za pośrednictwem Wójta Gminy Kijewo Królewskie, wydającego decyzję,
w terminie 14 dni od jej doręczenia.

UWAGA
Z dniem 1 września 2019 r. wejdzie w życie zmiana art. 122 ustawy Prawo oświatowe, ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245. Na podstawie ww. artykułu, pracodawca otrzyma dofinansowanie, jeżeli:

„55) w art. 122:
a) w ust. 1:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy  
      będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
      art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
  b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;",

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł."- (dotyczy młodocianego pracownika, który rozpocznie naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020),

c) w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a",
d) w ust. 7:
– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2 i 3",
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.";’’.
  

Kilka ważnych rad dla pracodawców:
    1. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianym w art. 195 i art. 196.
   2. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy- przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
   3. Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:                                               
      - pracodawca,
      - osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
      - osoba zatrudniona u pracodawcy pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych
        od instruktorów praktycznej nauki zawodu.
   3.1. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
   3.2. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają wykształcenia, o którym mowa w pkt 3.1. powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
   3.3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w pkt 3.2, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w pkt 3.2., oraz:
      1) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
      2) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
      3) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
      4) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty
po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

PLIKI DO POBRANIA
1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem - pobierz (39kB) word ,
2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pobierz (89kB) word ,
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz (141kB) excel ,
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisw rolnictwie lub   
    rybołówstwie - pobierz (85kB) excel ,
5. Oświadczenie o wielkości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis - pobierz (38kB) word ,
6. Oświadczenie o połączeniu, przejęciu lub podziale przedsiębiorstwa - pobierz (58kB) pdf ,
7. Oświadczenie o powiązaniu z innymi przedsiębiorstwami - pobierz (61kB) pdf .

metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (8 lipca 2019)
Opublikował: Piotr Cichy (17 września 2015, 08:38:46)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (28 października 2019, 09:12:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4716