XXXVII Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie - 30.03.2023r.

Informuję Szanownych Mieszkańców
Gminy Kijewo Królewskie, że zwołuję

XXXVII sesję Rady Gminy Kijewo Królewskie, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali  narad  Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XXXVII sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
 4. Sprawozdanie z pracy wójta oraz wykonania uchwał za okres międzysesyjny.
 5. Składanie interpelacji.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijewie Królewskim za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023.                      
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 lutego 2023 r.    
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali na cele użytkowe. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kijewo Królewskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku.
 16. Przerwa w obradach.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/253/2022 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2023-2028.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Spółki Komunalnej  w Kijewie Królewskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania  Skarbnika Gminy Kijewo Królewskie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kijewo Królewskie.
 22. Odpowiedzi na interpelacje.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie
Ewa Tyżaj

metryczka


Wytworzył: Ewa Tyżaj (24 marca 2023)
Opublikował: Piotr Cichy (27 marca 2023, 14:08:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541