XLII Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie - 29.11.2023r.


Informuję Szanownych Mieszkańców
Gminy Kijewo Królewskie, że zwołuję

XLII sesję Rady Gminy Kijewo Królewskie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 14.00  w sali narad Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XLII Sesji Rady Gminy Kijewo
    Królewskie.
2. Przyjęcie porządku obrad XLII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
3. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
4. Sprawozdanie z pracy wójta oraz wykonania uchwał za okres międzysesyjny.
5. Składanie interpelacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego
   w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom ,,Pomoc gminy w zakresie         zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w       formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do    przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie  Królewskim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kijewo
     Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 1        ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
     w Trzebczyku.
12.Przerwa w obradach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od     nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2023.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie posiedzenia.Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj

metryczka


Wytworzył: Przewodnicąca Rady Gminy (24 listopada 2023)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (24 listopada 2023, 11:59:41)

Ostatnia zmiana: Lucyna Kuchmistrz (28 listopada 2023, 13:07:03)
Zmieniono: dopisanie daty i godziny XLII sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380