14.12.2023r.-Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-podinspektor ds. księgowości budżetowej

Urząd Gminy Kijewo Królewskie    Kijewo Królewskie, dn. 14.12.2023 r.
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax (56) 686-70-56 

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie: 

podinspektor ds. księgowości budżetowej

I. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie; 
2) wykształcenie wyższe (preferowane: finanse i rachunkowość, ekonomia); 
3) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej w księgowości; 
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
6) nieposzlakowana opinia; 
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. 

II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawnych obowiązujących na wymienionym stanowisku, 
a w szczególności: 
a. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) znajomość klasyfikacji budżetowej; 
3) biegła obsługa komputera, znajomość oprogramowania biurowego oraz programów niezbędnych do obsługi budżetu gminy; 
4) zdolność analitycznego myślenia; 
5) umiejętność pracy w zespole; 
6) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, komunikatywność, sumienność,  dokładność, systematyczność, terminowość, dyspozycyjność, zaangażowanie, uczciwość; 
7) wysoka kultura osobista. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków urzędu gminy, w tym ewidencja zaangażowania dotyczącego wynagrodzeń i pochodnych pracowników urzędu oraz wydatków nieprzypisanych; 
2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 
3) kontrola terminowości zobowiązań; 
4) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych; 
5) udział w opracowywaniu projektu budżetu gminy, szczegółowego podziału wydatków 
i dochodów; 
6) prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku; 
7) współpraca z organami podatkowymi i finansowymi; 
8) rozliczenia finansowe między gminami za wychowanie przedszkolne;
9) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych; 
10) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki; 
11) wystawianie faktur. 

Szczegółowe obowiązki określi zakres czynności opracowany przez Wójta Gminy. 

IV. Warunki pracy na stanowisku: 
1) Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w urzędzie. 
2) Praca biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, parter. 
3) Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. 
4) Obsługa urządzeń biurowych. 
5) Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu. 
6) Praca pod presją czasu. 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%. 

VI. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny; 
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); 
5) kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie/oświadczenie o dotychczasowym zatrudnieniu; 
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności; 
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii; 
10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega. 
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. do godziny 14:00 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem: 
Urząd Gminy Kijewo Królewskie 
ul. Toruńska 2 
86-253 Kijewo Królewskie 
w zaklejonych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem: 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej”. 

VIII. Informacje dodatkowe: 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci, będą poinformowani telefonicznie. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy 
w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
1) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
2) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Wójt Gminy 
Arkadiusz Stefaniak 


pobierz ogłoszenie o naborze z dnia 14.12.2023r. (887kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (994kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (15kB) word
pobierz klauzulę informacyjną (445kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (14 grudnia 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (14 grudnia 2023, 15:28:57)

Ostatnia zmiana: Dorota Bukowska (15 grudnia 2023, 12:31:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1556