01.03.2024 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzozowie


Wójt Gminy Kijewo Królewskie
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzozowie

I. Organ prowadzący szkołę: 
Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie 

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: 
Szkoła Podstawowa w Brzozowie, ul. Miodowa 2, 86-200 Brzozowo 

III. Wymagania wobec kandydatów: 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578). 

IV. Wymagane dokumenty: 
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Brzozowie; 
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo 
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo 
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 
- imię (imiona) i nazwisko, 
- datę i miejsce urodzenia, 
- obywatelstwo, 
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia; 
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca; 
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104); 
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela; 
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane niebieskim kolorem długopisu a każda strona zaparafowana. 

Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. 

Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany. 

V. Sposób i termin składania ofert: 
Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 
„NIE OTWIERAĆ – Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzozowie” 
w terminie do dnia 18 marca 2024 r. do godz. 12:00: 
1) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2 (I piętro), albo 
2) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie. 
W przypadku przesłania oferty listem poleconym, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Kijewo Królewskie. 

Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. 

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. 

VI. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kijewo Królewskie. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. 
Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, tel. 56 686-70-56. 

Kijewo Królewskie, dn. 01.03.2024 r. 

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Arkadiusz Stefaniak

pobierz ogłoszenie o konkursie z dnia 01.03.2024 (911kB) pdf
pobierz klauzulę informacyjną (212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (1 marca 2024)
Opublikował: Dorota Bukowska (1 marca 2024, 09:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339