3.09.2012 r. - Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 060512 C oraz 060511 C w Kijewie Królewskim - Wybudowanie"

Chełmno, dnia 31-08-2012r.
Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.B.673.6.2012.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 - ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - ze zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Kijewo Królewskie złożonym w dniu 11-07-2012r.,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
"Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 060512 C oraz 060511 C w Kijewie Królewskim - Wybudowanie".

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
     Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek, staną się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy.
    Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem – działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod rozbudowę drogi):
  1. w obrębie ewidencyjnym Kijewo Królewskie, jednostce ewidencyjnej Kijewo Królewskie:
    • działki bez podziału: 150, 163, 155/4, 164/1, 155/5, 57/6 155/3,  
    • działki podzielone: 45/2 (45/3, 45/4), 46/2 (46/6, 46/7), 46/3 (46/8, 46/9), 57/8 (57/9, 57/10).
     Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 w pokoju 16 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie gminy Kijewo Królewskie, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie, na stronach internetowych w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                         z up. Starosty
                                                                                       Arkadiusz Beska
                                                                           Naczelnik Wydziału Administracji
                                                                    Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Chełmnie (31 sierpnia 2012)
Opublikował: Piotr Cichy (3 września 2012, 14:39:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2407