Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 060512 C oraz 060511 C w Kijewie Królewskim - Wybudowanie".

Chełmno, dnia 15-10-2012r.
Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno

AABŚ.B.673.6.2012.AB


OBWIESZCZENIE

STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGONa podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 - ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 - ze zmianami), oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 – ze zmianami), zawiadamiam, że dnia 28.09.2012r. dla Gminy Kijewo Królewskie została wydana decyzja nr 1/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

"Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 060512 C oraz 060511 C w Kijewie Królewskim - Wybudowanie".

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

Wnioskowana inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi gminnej nr 060511 C oraz przebudowie i rozbudowie (tj. poszerzeniu pasa drogowego) drogi gminnej nr 060512 C i będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem – działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod rozbudowę drogi):

  • w obrębie ewidencyjnym Kijewo Królewskie, jednostce ewidencyjnej Kijewo Królewskie:
    - działki bez podziału: 150, 163, 155/4, 164/1, 155/5, 57/6 155/3,
    -działki podzielone: 45/2 (45/3, 45/4), 46/2 (46/6, 46/7), 46/3 (46/8, 46/9), 57/8 (57/9, 57/10).

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję powstałe z podziału działek (tj. działki nr 45/3, 46/6, 46/8, 57/9), staną się z mocy prawa własnością Gminy Kijewo Królewskie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy.

Ponadto wnioskowana inwestycja polegać będzie na przebudowie włączenia drogi gminnej nr 060511 C do drogi powiatowej nr 1604 C Brzozowo-Nawra oraz przebudowie włączenia drogi gminnej nr 060512 C do drogi powiatowej nr 1624 C Bruki Kokocka-Jeleniec.

Informuję, że strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w pokoju nr 16, w godzinach pracy urzędu.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia tej decyzji. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie gminy Kijewo Królewskie, na stronie internetowej gminy Kijewo Królewskie, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie, biuletynie informacji publicznej Powiatu Chełmińskiego, oraz w prasie lokalnej.                                                                                         z up. Starosty
                                                                                       Arkadiusz Beska
                                                                           Naczelnik Wydziału Administracji
                                                                    Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Chełmnie (15 października 2012)
Opublikował: Piotr Cichy (17 października 2012, 12:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2259