Rozbudowa dróg powiatowych o budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Chełmno-Unisław


               Chełmno, dnia 01-06-2017r.
Starosta Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno
 
AABŚ.A.6740.2.1.2017.AB
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2031 - ze zmianami) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.23 – z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu w Chełmnie, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
 
"Rozbudowa dróg powiatowych  o budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Chełmno-Unisław ".
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek, staną się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej jest nieważna.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działka przeznaczona pod inwestycję):
 
1. w obrębie ewidencyjnym Brzozowo, jednostce ewidencyjnej Kijewo Królewskie:
 • działki bez podziału: 79/3, 46/10, 52/7, 57/3, 59/3, 62/2, 69/1,
 • działki podzielone: 47/7 (47/11, 47/12), 49/6 (49/10, 49/11), 60/1 (60/8, 60/9), 60/5 (60/10, 60/11), 61/2 (61/4, 61/5), 62/1 (62/4, 62/5), 64/2 (64/3, 64/4), 259/1 (259/4, 259/5), 259/2 (259/6, 259/7), 72/1 (72/14, 72/15), 72/13 (72/16, 72/17), 76/11 (76/12, 76/13), 172/4 (172/7, 172/8), 181/1 (181/2, 181/3),  
2. w obrębie ewidencyjnym Watorowo, jednostce ewidencyjnej Kijewo Królewskie:
 • działki bez podziału: 61/1, 178/4, 4/5, 55/2,
 • działki podzielone: 59/6 (59/7, 59/8), 57/1 (57/15, 57/16), 100 (100/1, 100/2), 56/1 (56/4, 56/5), 95 (95/1, 95/2), 48 (48/1, 48/2), 33/7 (33/9, 33/10), 97 (97/1, 97/2, 97/3), 32/1 (32/6, 32/7, 32/8), 32/5 (32/9, 32/10),       
3. w obrębie ewidencyjnym Dorposz Szlachecki, jednostce ewidencyjnej Kijewo Królewskie:
 • działki bez podziału: 122, 120,
 • działki podzielone: 83 (83/1, 83/2), 21 (21/1, 21/2), 14/4 (14/5, 14/6), 84 (84/1, 84/2), 8/8 (8/11, 8/12), 8/7 (8/9, 8/10), 82/4 (82/5, 82/6), 80/9 (80/14, 80/15), 80/7 (80/12, 80/13), 80/3 (80/10, 80/11),  
4. w obrębie ewidencyjnym Kijewo Szlacheckie, jednostce ewidencyjnej Kijewo Królewskie:
 • działki bez podziału: 155,
 • działki podzielone: 160 (160/1, 160/2), 159/2 (159/3, 159/4), 156/5 (156/8, 156/9, 156/10),
5. w obrębie ewidencyjnym Szymborno, jednostce ewidencyjnej Kijewo Królewskie:
 • działki bez podziału: 283/1, 143/1, 307/1, 9, 93/1, 99/1, 125/1, 126,
 • działki podzielone: 143/2 (143/20, 143/21), 232 (232/1, 232/2), 235/2 (235/3, 235/4), 278 (278/1, 278/2), 279 (279/1, 279/2), 280 (280/1, 280/2), 277 (277/1, 277/2), 281 (281/1, 281/2), 282 (282/1, 282/2), 302 (302/1, 302/2), 465 (465/1, 465/2), 299 (299/1, 299/2), 324 (324/1, 324/2), 92 (92/1, 92/2), 91 (91/1, 91/2), 93/3 (93/5, 93/6), 93/4 (93/7, 93/8), 125/2 (125/3, 125/4), 127/2 (127/7, 127/8), 128/2 (128/5, 128/6, 128/7), 128/1 (128/3, 128/4), 129/2 (129/5, 129/6, 129/7), 129/1 (129/3, 129/4), 130/1 (130/4, 130/5), 130/2 (130/6, 130/7), 130/3 (130/8, 130/9), 131/1 (131/5, 131/6), 131/4 (131/7, 131/8),  
6. w obrębie ewidencyjnym Gołoty, jednostce ewidencyjnej Unisław:
 • działki bez podziału: 151, 76, 74/1,
 • działki podzielone: 90/1 (90/5, 90/6, 90/7), 95 (95/1, 95/2), 84/2 (84/6, 84/7), 85 (85/1, 85/2, 85/3), 86 (86/1, 86/2, 86/3), 84/3 (84/8, 84/9), 84/5 (84/12, 84/13), 84/4 (84/10, 84/11), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 88/2), 89/1 (89/7, 89/8), 89/3 (89/9, 89/10), 53/1 (53/3, 53/5, 53/4), 51 (51/1, 51/2), 75 (75/1, 75/2), 43 (43/1, 43/2, 43/3), 44/2 (44/3, 44/4, 44/5), 46/10 (46/16, 46/18, 46/17),        
7. w obrębie ewidencyjnym Unisław, jednostce ewidencyjnej Unisław:
 • działki bez podziału: 176, 29, 404, 416, 405, 407/1, 565, 566, 594, 603, 649, 1163/1,
 • działki podzielone: 1164/1 (1164/10, 1164/11), 1164/4 (1164/15, 1164/16, 1164/17, 1164/18), 38/3 (38/15, 38/16), 180/2 (180/3, 180/4), 179/3 (179/4, 179/5), 417/12 (417/13, 417/14), 407/40 (407/48, 407/49), 407/39 (407/46, 407/47), 406/4 (406/7, 406/8), 406/1 (406/5, 406/6), 567/3 (567/7, 567/8), 659/9 (659/14, 659/15), 659/11 (659/16, 659/17).           
 
Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia w drodze niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń w urzędzie Gminy Kijewo Królewskie i Gminy Unisław oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, Organ zawiadamia, że sprawa powinna zostać rozpatrzona najpóźniej, w terminie do dnia 27 lipca 2017r.
 
 
 
 
                                                                                     z up. Starosty
                                                                                   Arkadiusz Beska
                                                                            Naczelnik Wydziału Administracji
                                                                  Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

metryczka


Wytworzył: z up. Starosty Chełmno Arkadiusz Beska (1 czerwca 2017)
Opublikował: Piotr Cichy (2 czerwca 2017, 12:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1196