Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.11.2021 r. do 13.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.12.2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 6, o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu lub na adres Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: d.burdzel@kijewo.pl  

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu ww. projektem zmiany studium, dokumentacją planistyczną i prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego dokumentu.
Z ww. dokumentami można zapoznać się w dniach od 19.11.2021 r. do 13.12.2021 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: d.burdzel@kijewo.pl w terminie do 10.01.2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
                                                  Wójt Gminy Kijewo Królewskie

pobierz treść obwieszczenia (739kB) pdf
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
pobierz prognozę oddziaływania (1973kB) pdf
pobierz mapę kierunków zagospodarowania (31694kB) jpg
pobierz mapę kierunków zagospodarowania (20054kB) pdf
pobierz mapę kierunków zagospodarowania (30206kB) jpg
pobierz mapę kierunków zagospodarowania (19105kB) pdf
pobierz projekt zmiany studium (5579kB) pdf
pobierz projekt zmiany studium (755kB) pdf


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Kijewo Królewskie z siedzibą przy ul. Toruńskiej 2, 86-253 Kijewo Królewskie, reprezentowany przez Wójta Gminy Kijewo Królewskie.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (12 listopada 2021)
Opublikował: Dorota Burdzel (12 listopada 2021, 08:20:36)

Ostatnia zmiana: Dorota Burdzel (19 listopada 2021, 09:16:42)
Zmieniono: dodano projekt zmiany studium wraz z prognozą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 876