7.12.2012r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi rady gminy, dowodów osobistych i spraw administracyjnych

Kijewo Królewskie, dn. 07.12.2012 r.
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax  (56)  686-70-56


Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)


Wójt Gminy Kijewo Królewskie 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim:

podinspektor ds. obsługi rady gminy, dowodów osobistych 
i spraw administracyjnych


1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe, administracyjne,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
 • udokumentowany co najmniej roczny staż pracy zawodowej w jednostkach administracji samorządowej, na stanowiskach takich samych lub podobnych jak objęte naborem,
 • znajomość przepisów prawnych obowiązujących na wymienionym stanowisku, a w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość oprogramowania biurowego,
 • odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność i komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej rady gminy oraz jej komisji,
 • przygotowywanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami, materiałów na posiedzenia komisji i obrady sesji oraz zapewnianie ich terminowego doręczenia,
 • przygotowywanie pomieszczeń na posiedzenia i spotkania rady gminy i jej komisji,
 • współuczestniczenie w opracowaniu projektów planów pracy i programów działania rady gminy i jej komisji,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych przez obywateli do rady gminy lub przewodniczącego rady,
 • przekazywanie uchwał rady gminy organom nadzoru oraz uchwał wymagających publikacji w dzienniku urzędowym,
 • obsługa dyżurów przewodniczącego rady gminy,
 • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady gminy,
 • prowadzenie zbioru przepisów gminnych powszechnie obowiązujących i udostępnianie ich,
 • współorganizowanie i obsługa zebrań wiejskich,
 • załatwianie wszystkich spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą lub utratą,
 • obsługa programu do wydawania dowodów osobistych,
 • prowadzenie dokumentacji archiwalnej kopert dowodowo-osobowych,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem numeracji porządkowej nieruchomości,
 • współpraca przy realizacji zadań zleconych i powierzonych gminie.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko pracy na I piętrze budynku.

Dodatkowe uciążliwości mogą być związane z użytkowaniem komputera oraz występowaniem czynników stresogennych.


5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy – jeśli dotyczy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 18 grudnia 2012 roku do godziny 15.00 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem:

Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. obsługi rady gminy, dowodów osobistych i spraw administracyjnych"

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci będą informowani telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.                                              Wójt Gminy
                                (-) mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (7 grudnia 2012)
Opublikował: Piotr Cichy (7 grudnia 2012, 21:51:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2113