25.06.2014 r. - Wójt Gminy Kijewo Królewskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebczyku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Kijewo Królewskie ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebczyku

adres: Trzebczyk 2, 86-253 Kijewo Królewskie

I. Wymagania wobec kandydatów
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu  konkursu na stanowisko  dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy  komisji konkursowej  (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), tj.:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

III.  Sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebczyku”
w terminie do dnia 10 lipca 2014 r. do godz. 15:00 na adres:
Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kijewo Królewskie.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                  Kijewo Królewskie
                                                                          mgr inż. Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (25 czerwca 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (25 czerwca 2014, 13:24:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1426