29.09.2023r.-Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik GOPS w Kijewie Królewskim

Urząd Gminy Kijewo Królewskie       Kijewo Królewskie, dn. 29.09.2023r.
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel./fax (56) 686-70-56

Ogłoszenie o naborze
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Kijewo Królewskie ogłasza nabór kandydatów
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
ul. Szlachecka 1
86-253 Kijewo Królewskie

II. Określenie stanowiska:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe;
3) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
4) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie i umiejętności organizacji usług społecznych na rzecz różnych grup społecznych w tym osób starszych, niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami;
2) znajomość zagadnień i praktyczna wiedza w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nieaktywnych zawodowo;
3) doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
4) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, finansów publicznych, zamówień publicznych oraz kodeksu pracy;
5) umiejętność kierowania zespołem pracowników;
6) umiejętność obsługi komputera;
7) prawo jazdy kat. B;
8) obowiązkowość, zaangażowanie, dyspozycyjność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) kierowanie i organizowanie pracy GOPS w sposób zapewniający legalność, skuteczność  i efektywność wykonywania zadań jednostki;
2) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych wynikających z przepisów prawa, statutu jednostki i przekazanych do kompetencji;
3) zarządzanie kadrami i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOPS;
4) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników GOPS oraz kontrola prowadzonej przez nich dokumentacji;
5) reprezentowanie GOPS na zewnątrz;
6) analizowanie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Kijewo Królewskie oraz ustalanie i planowanie form pomocy w tym zakresie;
7) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, podmiotami ekonomii społecznej i innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej;
8) pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych;
9) inicjowanie działań zapobiegawczych degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
10) opracowywanie, aktualizacja oraz skuteczne i efektywne wdrażanie strategicznych programów  i planów w zakresie pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez GOPS;
11) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Kijewo Królewskie dotyczących zadań wykonywanych przez GOPS;
12) opracowywanie informacji i analiz problemowych, ekspertyz oraz prognoz w zakresie pomocy społecznej;
13) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
14) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań GOPS, w tym z UE;
15) opracowywanie planu finansowego ośrodka oraz nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;
16) prowadzenie prawidłowej pod względem racjonalności, legalności, gospodarności i zasadności polityki finansowej;
17) dysponowanie powierzonym mieniem gminy w zakresie zwykłego zarządu;
18) sprawozdawczość budżetowa;
19) nadzorowanie zamówień publicznych jednostki;
20) organizowanie systemu kontroli zarządczej w GOPS;
21) dokonywanie okresowych ocen pracowników GOPS;
22) nadzór nad utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej GOPS;
23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Kijewo Królewskie oraz wynikających z potrzeb mieszkańców gminy.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Stanowisko administracyjne, kierownicze urzędnicze.
2) Praca w budynku GOPS i poza Ośrodkiem (Budynek jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych.)
3) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny wymiar czasu pracy.
4) Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami i rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz w terenie.
5) Stanowisko wymagające dyspozycyjności i mobilności.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) List motywacyjny.
2) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3) Sporządzona pisemnie koncepcja organizacji pracy i rozwoju GOPS.
4) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania).
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
6) Kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy, poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
7) Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
8) Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
9) Pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10) Pisemne oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do okazania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
11) Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).
12) Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
13) Pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, o które kandydat się ubiega.
Dokumenty należy własnoręcznie podpisać.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 18 października 2023 r. do godziny 14:00 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem:
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie
w zaklejonych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.”

X. Informacje dodatkowe:
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci, będą poinformowani telefonicznie.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone lub odesłane kandydatom, o ile umieszczą w aplikacji prośbę o ich odesłanie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2 oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Szlachecka 1.
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
1) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
2) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 686-70-56.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Arkadiusz Stefaniak
Wójt Gminy
pobierz ogłoszenie o naborze z dnia 29.09.2023r. (592kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (994kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (15kB) word
pobierz klauzulę informacyjną (445kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (29 września 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (29 września 2023, 18:05:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517