Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia  2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653
  z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu  (Dz. U. z 2020 r., poz. 31),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r.
  w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400),
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm).

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:
 • osobiście w formie pisemnej lub
 • w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia
  17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (osoby do 12 r.ż.)
Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 4. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
* W przypadku niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością
lub inną niedającą się pokonać przeszkodą
, wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają
na przyjęcie tego wniosku.

* Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Obowiązujące terminy składania wniosków:
 • w przypadku zmiany danych - niezwłocznie,
 • w przypadku uszkodzenia - niezwłocznie,
 • w przypadku upływu terminu ważności - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu,
 • w przypadku utraty – niezwłocznie.
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek może zostać również złożony
  w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych
  rzez wnioskodawcę oraz danych zawartych w rejestrze PESEL),
 • dotychczasowy dowód osobisty, paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
  (do wglądu),
 • jedna fotografia, przy zachowaniu następujących warunków:
 1. o wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami
  i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię
  o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.
 4. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia
  nie pozwala na spełnienie wymogów określonych powyżej, w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 5. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku
  do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354).

Odbiór dowodu osobistego:
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Przepisu tego nie stosuje się gdy ta osoba:
 1. nie ukończyła 5 roku życia albo
 2. nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku
  w siedzibie organu gminy.
 • Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
 1. wniosek został złożony w miejscu pobytu wnioskodawcy, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody lub
 2. wnioskodawca, który złożył wniosek w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
Opłata:
Nie pobiera się

Termin  realizacji:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku


PLIKI DO POBRANIA:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierz (593kB) pdf
 2. Klauzula RODO dot. ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych pobierz (1073kB) pdf

 
 

metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (18 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (18 lipca 2019, 08:33:58)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (8 listopada 2021, 09:53:04)
Zmieniono: Aktualizacja wzoru wniosku o wydanie dowodu osobistego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1139