Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Wydanie dowodu osobistegoPodstawa prawna: 
1.Ustawa z dnia 6 sierpnia  2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671z późn. zm.), 
2.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm).

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się
- osobiście na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej; - w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (osoby do 12 r.ż.) 

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem: 
-   osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator. 

W przypadku niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca winien skontaktować się z Urzędem Miasta w Chełmnie w celu umówienia wizyty o przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu zamieszkania (tel. 566771734 lub 566771752)

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Obowiązujące terminy składania wniosków: 
- w przypadku zmiany danych - niezwłocznie (po upływie 4 miesięcy dowód osobisty w Rejestrach Państwowych unieważniany jest automatycznie)
- w przypadku uszkodzenia - niezwłocznie,
- w przypadku upływu terminu ważności - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu, 
- w przypadku utraty – niezwłocznie. 

Wymagane dokumenty: 
- dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu)
- jedna fotografia, przy zachowaniu następujących warunków: O wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia  nie pozwala na spełnienie wymogów określonych powyżej, w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354). 

Odbiór dowodu osobistego: 
- Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
- Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Przepisu tego nie stosuje się gdy ta osoba: 
1) nie ukończyła 5. roku życia; 
2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy  składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Pobieranie odcisków palców:  
- Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która nie ukończyła 12. rok życia, nie pobiera się odcisków palców.
- Od osób powyżej 12. roku życia pobiera się odciski palców w wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.
- W przypadku, gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny lub brak tego palca, odcisk pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk palca danej dłoni, który ma najwyższą jakość.
- Nie zamieszcza się odcisków palców w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osobie:
1) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
2) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Brak podpisu:
W dowodzie osobistym osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia i nie może złożyć własnoręcznego podpisu lub nie ukończyła 12. roku życia w miejscu przeznaczonym na podpis zamieszcza się informację: "BRAK PODPISU / NO SIGNATURE".

Okres ważności dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty dla osoby, która nie ukończyła 12. roku życia jest ważny przez okres 5 lat 
2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.


Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera certyfikaty
Identyfikacji i uwierzytelnienia - zamieszczany w warstwie dowodu osobistego osoby posiadającej pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
Podpisu osobistego - zamieszczany w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
 1) ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby;
2) ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby;
Potwierdzenia obecności – zamieszczany w warstwie każdego dowodu osobistego. 

Opłata:
Nie pobiera się

Termin  realizacji: 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

PLIKI DO POBRANIA: 
Klauzula RODO dot. ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf  
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych pobierz (1073kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (18 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (18 lipca 2019, 08:33:58)

Ostatnia zmiana: Karolina Majewska-Rygielska (19 kwietnia 2024, 09:01:42)
Zmieniono: aktualizacja in formacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1545