Zgłoszenie uszkodzenia, utraty dowodu osobistego lub zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Zgłoszenie uszkodzenia, utraty dowodu osobistego
lub zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r., poz. 653
  z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu  (Dz. U. z 2020 r., poz. 31),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r.
  w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r., poz. 400),
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm).
Tryb zgłoszenia:
 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty (uszkodzony dokument przekazuje się
  w takim przypadku pocztą lub osobiście).
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych i okazuje się:
 • potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ *
* w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, do zgłoszenia załącza się dokument elektroniczny, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu oraz, jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika w formie dokumentu elektronicznego, dokument elektroniczny zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa

albo
 • decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) stwierdzającą naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.


Wymagane dokumenty:
 • wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego " lub formularz "Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych" wraz z dokumentami wymienionymi powyżej,
 • dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu lub zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych),
 • opcjonalnie ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Opłaty:
Brak

UWAGI:
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy
  lub kosulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia
  w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.


PLIKI DO POBRANIA:
 1. Formularz zgłoszenia uszkodzenia lub utraty dowodu osobistego pobierz (206kB) pdf
 2. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pobierz (165kB) pdf
 3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (18 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (18 lipca 2019, 09:18:27)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (14 stycznia 2020, 11:32:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 989