Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 653
  z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r., w sprawie opłat
  za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
  z dowodami osobistymi  (Dz. U z 2016 r., poz. 319),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r.
  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r.,
  poz. 1604),
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm).

Tryb składania wniosku:
 • osobiście lub
 • przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Wniosek składa się bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, przesyła pocztą na adres: ul. Toruńska 2, 86 – 253 Kijewo Królewskie lub przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
  lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  (wraz z dokumentami zawierającymi interes prawny lub faktyczny),
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Opłata:
 • Opłata za udostępnienie danych - 31 zł;
 • Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy
bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania
lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


UWAGI:
 • Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby. Udzielane są
  na jednorazowy wniosek.
 • Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego (wniosek
  o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym musi wynikać tylko
  i wyłącznie z interesu prawnego).
 • Dokumenty potwierdzające ten interes to np. : dokumenty potwierdzające toczące się postępowanie sądowe, egzekucyjne, itp.
 • W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy
  do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 • Wnioski na załączonych formularzach składają także podmioty publiczne.
 • Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż wskazany we wniosku!

PLIKI DO POBRANIA:
 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych pobierz (83kB) pdf
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym pobierz (94kB) pdf
 3. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz (228kB) pdf .

metryczka


Wytworzył: Paulina Baranowska (18 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (18 lipca 2019, 09:44:55)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (18 lipca 2019, 10:14:04)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 939